A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 24 jul 2023

Publiceringsdatum 29 maj 2011

Apikalkirurgi med retrograd fyllning

BAKGRUND

Apikal parodontit vid rotfyllda tänder kan ibland ge upphov till värk och svullnad.
Det kan också finnas kliniska fynd vid den rotfyllda tanden i form av ömhet och fistlar som vittnar om en kvarstående eller tillstötande infektion i rotkanalssystemet.

En vanligare situation är dock att den rotfyllda tanden är både subjektivt och kliniskt symtomfri men att en röntgenundersökning visar att en bendestruktion tillkommit, eller att den ursprungliga bendestruktionen kvarstår trots att förväntad maximal läkningstid (normalt 4 år) passerats.
Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

I en sådan situation finns tre behandlingsmöjligheter:

 • Ortograd revisionsbehandling
 • Retrograd revisionsbehandling (apikalkirurgi)
 • Extraktion

För mer information, se faktablad:
Revisionsbehandling

Rotfylld tand

APIKALKIRURGI – BEHANDLINGSGÅNG

Incision- och lambåteknik

 • Incision – i regel är ett buckalt gingivalrandsnitt (incision i tandköttsfickan) som omfattar en tandbredd på vardera sidan om den för ingreppet aktuella tanden att rekommendera.
  Tandköttspapillerna behöver inte ingå i lambån.
 • Avlastningssnitt – ett, eller ibland två, vertikala avlastningssnitt avslutar incisionen
 • Lambå – därefter lyfter man försiktigt upp en mukoperiostlambå med hjälp av ett raspatorium.

Tillträde till den infekterade rotkanalen

 • Benplastik – för att skapa åtkomlighet till den aktuella roten eller rötterna behöver man ofta avlägsna lite benvävnad i det periradikulära området. Detta kan med fördel utföras med ett grovt rundborr.
  Samtidigt spolar man området rikligt med fysiologisk koksalt.
 • Avlägsnande av inflammationsprocessen – därefter avlägsnas den periapikala inflammationsprocessen med kyrett eller liknande kirurgiskt instrument.

Rotamputation och retrograd preparation

 • Rotamputation – det är lämpligt att amputera roten ungefär 3 mm med ett fissur- eller rundborr.
 • Lokalisera kanaler – därefter identifieras rotkanalen och oftast också den tidigare rotfyllningen.
  För god prognos krävs en retrograd preparation och en retrograd fyllning. För detta ändamål är ultraljudsteknik att föredra framför det traditionella sättet med små borr i minivinkelstycke. Ultraljudsspetsar finns i en mängd olika utföranden och tekniken ger klart mycket bättre åtkomlighet, i synnerhet vid behandling av premolarer och molarer.
  Ett preparationsdjup om minst 3 mm är eftersträvansvärt.

Retrograd rotfyllning

När rotkanalen är mekaniskt rengjord torrläggs den till exempel med pappersspetsar och förses med en fyllning.
IRM eller MTA är lämpliga retrograda fyllningsmaterial.

Suturering och eftervård

 • Spola – när den retrograda fyllningen är på plats återstår att försiktigt spola rent i operationsområdet med fysiologisk koksalt.
 • Suturering – därefter sutureras lambån med lämplig sutur, t ex 5-0 eller 4-0. Många gånger går det utmärkt att fästa lambån med enkla suturer i papillerna. En sutur i avlastningssnittet är ofta fullt tillräckligt. Om man använder konventionellt suturmaterial kan dessa i allmänhet avlägsnas efter 5 dagar. Det går också bra att använda resorberbar sutur.

PROGNOS

Apikalkirurgi har under de senaste 10-15 åren genomgått en betydande teknologisk utveckling. Specialister inom området använder idag rutinmässigt operationsmikroskop eller annan avancerad utrustning för god insyn.
Ultraljudsteknik används för att ge bästa möjliga åtkomlighet vid den retrograda preparationen.
I studier, där modern teknik kommit till användning, är rapporterade läkningsfrekvenser ofta mycket höga (> 85 %).

Postoperativa besvär i form av svullnad och värk varierar mellan individer. Oftast är besvären lindriga och avhjälps med receptfria analgetika. Ibland förekommer blåmärken i huden i anslutning till operationsområdet.

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


REFERENSER

Christiansen R, Kirkevang LL, Horsted-Bindslev P, Wenzel A. Patient discomfort following periapical surgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008 Feb;105(2):245-50.

Christiansen R, Kirkevang LL, Horsted-Bindslev P, Wenzel A. Randomized clinical trial of root-end resection followed by root-end filling with mineral trioxide aggregate or smoothing of the orthograde gutta-percha root filling- 1 year follow-up. Int Endod J 2009;42:105-14.

Kim S, Kratchman S. Modern endodontic surgery concepts and practice: a review. J Endod 2006;32:601-23.

Tsesis, I., Faivishevsky, V., Kfir, A,Rosen, E. Outcome of surgical endodontic treatment performed by a modern technique: a meta-analysis of literature, J Endod, 35 (2009) 1505-11.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons