A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 13 dec 2022

Publiceringsdatum 2 feb 2012

Filfraktur – rotfyllning till filfragmentet och retrograd behandling

BAKGRUND

I fall med symtomatisk eller asymtomatisk apikal parodontit, som inte längre kan förväntas läka ut efter behandling, bör åtgärder vidtagas. Finns en instrumentfraktur i någon kanal som försvårar en ortograd revision kan apikalkirurgi med retrograd rensning och rotfyllning vara en behandlingsmöjlighet.

Om en filfraktur sker under ortograd rotbehandling eller om man konfronteras med en befintlig filfraktur, med patologi eller där man avser restaurera tanden, bör man överväga möjligheten att ta bort filen (se faktablad: Filfraktur – avlägsnande av filfragment).
Observera vikten av saklig patientinformation och att anmäla fallet till berörd patientförsäkring.

Bedöms prognosen för att få bort fragmentet som dålig kan man välja att rotfylla tanden med fragmentet på plats (se faktablad: Filfraktur – rotbehandling till filfragmentet). Viktigt är då att följa tanden över tid. Om läkning inte ses efter 4 år, eller om patologi uppstår, bör retrograd behandling övervägas.
För behandlingsgång vid apikalkirurgi, se: Apikalkirurgi med retrograd fyllning.

STÄLLNINGSTAGANDE

Patologi eller läkningsbild

En god anamnes och gamla röntgenbilder möjliggör bedömning av sannolikheten för att en apikal destruktion kan komma att läka ut utan vidare behandling.

En bra röntgenundersökning med två apikala bilder, förskjutna ca 15-20 grader i horisontalled, ger möjlighet att bedöma antalet kanaler i roten. Ofta uppstår instrumentfrakturer i rötter med fler än en kanal. Det är lätt, när man ser instrumentfrakturen på röntgen, att tro att det är kanalen med filen som är orsaken till den apikala patologin. Finns det ytterligare en orensad kanal intill är det väl så troligt att denna starkt bidrar som infektionskälla.

Fragmentets lokalisation

Sitter fragmentet i den koronala tredjedelen är det stor chans att lyckas avlägsna det om ortograd åtkomlighet är möjlig. För en specialist med tillgång till operationsmikroskop är det även möjligt genom en krona.
Vid retrograd behandling med ett koronalt sittande fragment behandlas roten på sedvanligt sätt och man försöker nå upp till instrumentet med rensning och rotfyllning.
Sitter fragmentet apikalt kan det oftast borras bort i sin helhet och roten behandlas på sedvanligt sätt.

Då ca 95 % av alla sidokanaler i en rot finns i de apikala 3 mm önskar man vid apikalkirurgi att fasa av denna bit så horisontellt som möjligt. Om då fragmentet sitter på ca halva rotlängden uppstår ibland problemet att man vid den retrograda behandlingen möter på instrumentet. Med diamantbelagda spetsar för retrograd kirurgi är det dock sällan ett problem då dessa avverkar även metallen och oftast får fragmentet att lossa. Detta är också lösningen vid riktigt långa filfragment som fyller ut stora delar av kanalen och kanske till och med sticker ut apikalt. Åter igen är det viktigt att inte stirra sig blind på kanalen med filen utan behandla alla kanaler som mynnar apikalt.

PROGNOS

Prognosen för retrograd rensning och rotfyllning varierar starkt även i väl utförda studier (33 – 91 %) bland annat beroende på inklusionskriterier. Väl utfört med tillgång till modern teknologi och material bör prognosen över lag ses som god och bedöms ligga kring ca 85 %.
Eventuell instrumentfraktur bör inte påverka utfallet , då dessa vid retrograd rensning och rotfyllning sällan utgör ett problem.

SE ÄVEN

Faktabladet om filfraktur – avlägsnande av filfragmentet

Faktabladet om filfraktur – rotbehandling till filfragmentet

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


REFERENSER

Endodontic Topics, volym 11, july 2005

Endodontic Apical Surgery: A Delineation of Contemporary Concepts

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons