A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 14 apr 2023

Publiceringsdatum 14 apr 2023

Överkappningsmaterial

BAKGRUND

Att lägga ett pulpöverkappningsmaterial på en exponerad pulpa där det skyddande dentinlagret är borta, syftar till att pulpan ska läka genom att återskapa barriären mot munhålan för att undvika framtida infektion, inflammation och pulpanekros. Pulpaöverkappningsmaterial används vid direkt pulpaöverkappning men även då en ytlig pulpamputation utförts (djup överkappning, partiell pulpotomi eller pulpotomi ad modum Cvek). Prognosen verkar vara god om pulpan exponerats genom friskt dentin och sämre vid exponering genom karierat dentin. Effekten verkar även vara åldersberoende med en sämre pulpaöverlevnad vid stigande ålder.

Se faktablad om överkappning och djup överkappning/Partiell pulpotomi 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer tas följande pulpaöverkappningsmaterial upp vid behandling av exponerad pulpa via friskt dentin:

  • Kalciumhydroxid
  • MTA (mineraltrioxidaggregat)
  • Bondingmaterial

MATERIAL

Kalciumhydroxid eller kalciumsilikatbaserade material?

Ett material för pulpaöverkappning bör återskapa en tät barriär och skydda pulpan medan en hårdvävnadsbrygga bildas. Det bör även vara biokompatibelt och ha bioaktiva egenskaper. Traditionellt har kalciumhydroxid använts för pulpaöverkappning. Den mest kända kommersiella produkten med stelnande kalciumhydroxid är Dycal® men andra former av kalciumhydroxid som inte stelnar används också vid pulpaöverkappning. Verkningsmekanismen för kalciumhydroxid är att hydroxidjonerna ger ett högt pH, vilket leder till en ytlig pulpanekros. Den basiska miljön gör att bioaktiva molekyler från omgivande dentin löses ut. Dessa stimulerar troligtvis till att nya odontoblastliknande celler differentieras vid pulpasåret och börjar bilda en dentinliknande vävnad. 

På senare tid har flera olika bioaktiva material baserade på kalciumsilikat utvecklats, såsom olika typer av MTA, vitt MTA och Biodentine™ . De olika fabrikaten har olika kemisk sammansättning och hanteras olika men deras biologiska egenskaper skiljer sig inte så mycket åt. I många av de nyare materialen har man försökt ändra sammansättningen för att inte orsaka missfärgning av tandsubstans, vilket är en känd nackdel med konventionell MTA. Verkningsmekanismen är liknande för de kalciumsilikatbaserade materialen och kalciumhydroxid eftersom kalciumhydroxid löses ut från materialen. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas MTA eller kalciumhydroxid vid pulpaöverkappning. Det finns inte tillräckligt bra kliniska studier för att säkert kunna säga vilket material som är bäst men i vissa experimentella studier uppvisar de kalciumsilikatbaserade materialen något bättre mekaniska egenskaper än kalciumhydroxid och numera rekommenderar den Europeiska endodontiföreningen (European Society of Endodontology) användning av ett kalciumsilikatbaserat material vid pulpaöverkappning.  

Bondingmaterial

Histologiska studier visar att pulpaöverkappning med bondingmaterial, då pulpan exponerats genom dentinet, inte stimulerar till bildning av hårdvävnadsbarriär. Dessutom visar pulpan ofta en inflammatorisk reaktion. I Socialstyrelsens riktlinjer angående pulpaöverkappningsmaterial konkluderar man att bondingmaterial inte bör användas för pulpaöverkappningar och att bondingmaterial leder till en sämre överlevnadsfrekvens jämfört med kalciumhydroxid.

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för tandvård – stöd för styrning och ledning. 2022

Bjørndal L, Simon S, Tomson PL, Duncan HF. Management of deep caries and the exposed pulp. Int Endod J. 2019;52:949-973.

European Society of Endodontology (ESE) developed by: Duncan, HF, Galler, KM, Tomson, PL, Simon, S, El-Karim, I, Kundzina, R, Krastl, G, Dammaschke, T, Fransson, H, Markvart, M, Zehnder, M., Bjørndal, L. European Society of Endodontology position statement: Management of deep caries and the exposed pulp. Int Endod J. 2019;52, 923– 934.

Fransson H, Wolf E, Petersson K. Formation of a hard tissue barrier after experimental pulp capping or partial pulpotomy in humans: an updated systematic review. Int Endod J. 2016;49:533-542. 

Parirokh M, Torabinejad M, Dummer PMH. Mineral trioxide aggregate and other bioactive endodontic cements: an updated overview – part I: vital pulp therapy. Int Endod J. 2018;5:177-205. 

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons