A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 13 okt 2021

Publiceringsdatum 21 nov 2011

Symtomatisk behandling – enbart utrymning av pulpakavum (pulpotomi)

BAKGRUND

Behandlingen utförs där kariesskadans uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan. Där symtomatisk och irreversibel pulpit har diagnostiserats, tanden ska bevaras och då tillräcklig tid inte finns för en fullständig instrumentering av rotkanalen. Den pulpala inflammationen är framför allt koncentrerad till pulpakavum där den största delen av pulpavävnaden finns. Syftet med denna behandling är att avlägsna den inflammerade pulpavävnaden i kavum. Detta görs i form av en kavumpreparation.

En svårighet vid den akuta situationen kan vara att skapa god anestesi. Patienten har sannolikt haft en längre period av smärta och kanske sömnbrist och är allmänt smärtpåverkad. Detta kan göra att adekvat anestesi vid den akuta behandlingen kan vara svår att uppnå.

BEHANDLING

Anestesi

Adekvat anestesi ges med fördel med 2% Xylocain-adrenalin på grund av dess längre duration jämfört med 3% citanest-octapressin. Dessutom rekommenderas analgetika innan behandlingen påbörjas i form av NSAID, t ex 600 mg Brufen® eller Ibumetin®.

Anestesin bör ges i god mängd för att möjliggöra en bra utbredning i det akuta skedet. Om inte adekvat anestesi uppnås får ställningstagande göras tillsammans med patienten om att fortsätta planerad behandling. Inadekvat anestesi kan leda till uppkomsten av atypisk odontalgia. Om den akuta behandlingen avlutas utan att målet med behandlingen uppnås bör patienten tillsvidare ordineras analgetika och erbjudas en återbesökstid. Inom tandvården bör användningen av kodein minska på grund av hög risk för biverkningar, beroendeframkallning och missbruk. Vid svåra smärtor kan morfin i låg dos (5 mg) vara ett bra alternativ. Ett fåtal doser kan lämnas direkt till patienten för att undvika förskrivning av större mängd än förväntad åtgång. Vid planerat återbesök kan anestesin kompletteras med sedering, exempelvis Midazolam®, för att på detta sätt sänka smärttröskeln, ge ångestdämpning och en viss analgesi. Anestesi och NSAID ges som beskrivits ovan.

Kavumpreparation

Då kavumpreparation utförs bör följande iakttagelser göras först:

  • Fyllningar på tanden bör inspekteras med hänsyn till om läckage föreligger och om så är fallet avlägsnas.
  • Karies ska exkaveras.
  • Kavum bör inspekteras med fokus på sprickbildning

Kavumpreparationen utförs som om rotkanalerna ska instrumenteras. Det vill säga att kavumstak och pulpavävnaden i kavum tas bort i sin helhet. Kavumstak tas med fördel bort till största delen med hjälp av high-speed för att sedan avsluta med ett stort rundborr på lågvarv då även pulpavävnaden tas bort.

Hemostas sker oftast då pulpavävnaden i kavum är borta. Om det blöder ifrån rotkanalerna kan kompression med bomullspellets i ca 5 minuter skapa god hemostas. Om hemostas inte uppnås kan kalciumhydroxid läggas i kavum och avvakta ca 10 minuter för att sedan spola bort det med vatten. Undvik att kalciumhydroxid blir kvar över rotkanalerna då detta kan initiera bildning av reparativt dentin och därmed ge svårighet att finna rotkanalerna vid nästa behandlingstillfälle.

Någon instrumentering av rotkanalerna ska ej göras då detta skapar en försämrad prognos på grund av att pulpavävnaden blir nekrotisk och infektionsrisken av rotkanalen ökar och prognosen för den endodontiska behandlingen försämras.

Bomullspellets som dränkts i Clumsky bör undvikas i kavum då risk finns för läckage och gingivala nekrosskador som följd. Dessutom har det inte visats ha någon förbättrad effekt på akutbehandling jämfört med ovan beskrivna sätt.

Provisorisk fyllning

Provisorisk fyllning läggs i kavum och upp till ocklusalytan. Exempel på temporär fyllning är IRM eller glasjonomer. Det är viktigt att fyllningen har en tjocklek på minst 4mm. Bomullspellets i kavum bör undvikas då det försämrar fyllningens hållfasthet och bakterietäthet.

Återbesök

Patienten bör kallas tillbaka inom en kort tid för att slutföra den endodontiska behandlingen med en pulpektomi.

SE ÄVEN

Faktablad: Symtomatisk behandling – fullständig utrensning av rotkanalsystemet

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

Asgary, S, Eghbal, MJ. The effect of pulpotomy using a calcium-enriched mixture cement versus one-visit root canal therapy on postoperative pain relief in irreversible pulpitis: a randomized clinical trial. Odontology / the Society of the Nippon Dental University. 2010; 98(2):126-33.

Hasselgren G, Reit C. Emergency pulpotomy: pain relieving effect with and without the use of sedative dressings. J Endod. 1989 Jun;15(6):254-6.

Molander, A, Nilsson, A, Reit, C. Effekter av endodontisk akutbehandling. Tandläkartidningen. 2004; (5):48-54.

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2021 – stöd för styrning och ledning, Socialstyrelsen Artikelnr; 2021-9-7549 s 939-941.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons