A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 15 mar 2023

Publiceringsdatum 28 apr 2011

Temporära förband

BAKGRUND

Vid en endodontisk behandling är målet att skapa eller att bibehålla en miljö fri från mikroorganismer inne i pulparummet.

Det är vanligt att fler än ett behandlingstillfälle tas i anspråk vid en endodontisk behandling. Mellan varje behandlingstillfälle är det viktigt att tanden försluts så att läckage förhindras. I de flesta fall behöver tanden dessutom förslutas temporärt efter avslutad rotfyllning fram tills dess att definitiv fyllning eller krona utförs.

Önskvärda egenskaper hos ett täckförband:

 • Tät förslutning för att förhindra läckage av mikroorganismer in i kanalen
 • Tät förslutning för att förhindra läckage av medikament ut ur kanalen
 • Enkelt att applicera
 • Enkelt att avlägsna
 • Skydda/stödja kvarvarande tandsubstans under behandlingen
 • Estetiskt tilltalande

Ett flertal material för temporära förband finns idag på marknaden men det finns inget som till fullo uppfyller alla önskvärda egenskaper. Det vetenskapliga underlaget för val av temporärt förband i samband med endodontisk behandling är begränsat. Merparten av de studier som presenterats är utförda i laboratorier med en osäker klinisk relevans.

Rekommendationer för att öka möjligheten till en tät temporär förslutning:

 • Applicera tillräcklig tjocklek, minst 4 mm. Detta är sannolikt den viktigaste faktorn!
 • Applicera materialet på rena dentinytor.
 • Avlägsna läckande restaurationer före behandlingen.
 • Undvik bomullspellets i kavum p g a:
  utrymmesskäl (det blir svårare att uppnå 4 mm av täckförbandet)
  svikt (ökar risken för fraktur av täckförbandet)
  risk för läckage (fibrer i kontakt med munhålan orsakar läckage av mikroorganismer)
 • Kombinera två material med delvis olika egenskaper, s k dubbelt täckförband.
 • Använd temporärt täckförband så kort tid som möjligt.

OLIKA TÄCKFÖRBAND

Zinkoxid-eugenol

Zinkoxid-eugenol är ett väl beprövat temporärt förband. Materialets egenskaper kan påverkas genom förhållandet pulver (zinkoxid) och vätska (eugenol). En större andel vätska ökar materialets motstånd mot mikroorganismer. En högre andel pulver ökar tryckhållfastheten men innebär ett sämre motstånd mot mikroorganismer.

I litteraturen finns rapporter om att rester av eugenol från temporära fyllningar kan försämra bindningsstyrkan mellan tand och bondade kompositfyllningar. Liknande resultat har dock rapporterats även när temporära fyllningar utan eugenol använts.

IRM®

IRM® är ett material baserat på zinkoxid-eugenol med metylmetakrylat som förstärkning. Förstärkningen medför ökad tryckhållfasthet, hårdhet och ökat motstånd mot nötning.

Cavit®

Cavit® innehåller zinkoxid och olika typer av sulfater och plaster. Materialet anses vara bakterietätt men har en låg tryckhållfasthet och lågt motstånd mot nötning. Materialet lämpar sig endast för små kaviteter under kort tid.

Coltosol®

Coltosol® består av zinkoxid och kalciumsulfat. Materialet har rapporterats expandera upp till 20 % under stelningsfasen med frakturer av tandsubstans som följd. Materialet bör därför användas med stor försiktighet.

Glasjonomercement

Glasjonomercement har egenskaper som ger ett tätt och hållbart förband och rekommenderas när ett temporärt förband ska fungera under en längre tid. Tandfärgat glasjonomercement kan användas vid estetiska krav. Materialet kan även vara ett alternativ vid allergi mot eugenol och då man önskar undvika eugenolens eventuella negativa påverkan på andra fyllningsmaterial.

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

Beach CW, Calhoun JC, Bramwell JD, Hutter JW, Miller GA (1996) Clinical evaluation of bacterial leakage of endodontic temporary filling materials. Journal of Endodontics 22, 459-462.

Laustsen MH, Munksgaard EC, Reit C, Bjorndal L (2005) A temporary filling material may cause cusp deflection, infractions and fractures in endodontically treated teeth. International Endodontic Journal 38 , 653-657

Naoum HJ, Chandler NP (2002) Temporization for endodontics. International Endodontic Journal 35, 964-978.

Newcomb BE, Clark SJ, Eleazer PD (2001) Degradation of a zinc oxide-calcium sulfate-based temporary filling material by entrapped cotton fibers. Journal of Endodontics 27, 789-790.

Tennert C, Eismann M, Goetz F, Woelber P, Hellwig E, Polydorou O (2015) A temporary filling material used for coronal sealing during endodontic treatment may cause tooth fracture in large Class II cavities in vitro. International Endodontic Journal 48, 84-88

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons