A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Specialistkonsultation

Senast uppdaterad: 20 Jun 2018

Publicerad: 6 Maj 2011

Artrocentes (renspolning av leden)

Författare:

Granskare: Carlsson Gunnar E. • Professor emeritus • Institutionen för Odontologi • Göteborg

BAKGRUND

Uttrycket artrocentes betyder egentligen ledpunktion och begreppet används frekvent i den anglosaxiska litteraturen. Det som avses är en renspolning av leden.
Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

 

Indikationer

  • Diskdisplacering utan återgång (kronisk käkledslåsning)
  • Osteoartrit i käkleden
  • Kronisk polyartrit som drabbat käkleden

Vid dessa tillstånd uppvisar artrocentes jämförbara resultat med öppen käkledskirurgi (se diskektomi) men något sämre resultat jämfört med artroskopi. Artrocentes är en bra och billig metod som alltid kan utgöra förstahandsval om artroskopiutrustning och erfarenhet av artroskopi saknas.

 

Fördelar

  • Enkel metod som utförs i lokalbedövning.
  • Kan utföras utan dyr extrautrustning.
  • Ingen sjukskrivning behövs som regel.
  • Metoden har hög kostnadseffektivitet

 

Nackdelar

  • Begränsad effekt vid mer avancerade tillstånd med sammanväxningar i leden.

 

BEHANDLING

Lokalbedöva leden

Den subkutana vävnaden infiltreras med ca 2 ml xylokain-adrenalin, 1- eller 2%-ig lösning (Fig. 1A) och härefter när patienten gapar upp injiceras på djupet (ca 15 mm) och bakom ledhalsen ytterligare 2 ml för blockad av n. auriculotemporalis (Fig. 1B). Bedövningen ger som regel även en bedövningspåverkan på motoriken (n. facialis övre grenar). Denna är övergående inom 1-2 timmar. Patienten bör informeras om detta före ingreppet liksom att avlägsna eventuella linser.

Fig. 1A

 

Fig. 1B

 

Renspolning av leden

Använd två kanyler som placeras i ledens bakre och främre del (Fig. 2). Dessa kanyler bör ha en dimension av minst 0.5 mm och helst ska den ena (avflödeskanylen) ha den större dimensionen för att möjliggöra en spolning med så lite motstånd som möjligt. Med spruta som appliceras på den tunnare bakre kanylen spolas sedan under ett jämnt men lätt tryck varvid spolvätskan ses komma ut genom den främre kanylen. Den spolvätska som används är fysiologisk koksaltlösning. Vanligtvis spolar man med ca 100 ml då det i studier visats att en sådan mängd effektivt eliminerar de inflammationsprodukter som ansamlats i leden vid inflammation. Då en sådan mängd innebär att man spolar med 50 gånger ledens volym är det viktigt att operatören hela tiden kontrollerar att spolvätskan också kommer ut genom avflödeskanylen.

Fig. 2

 

KOMPLIKATIONER

Är mycket små och övergående. Lätt nedsatt känsel framför örat kan uppkomma i enstaka fall.

 

 

Referenser

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning, Socialstyrelsen, Edita Västra Aros, Västerås, 2011.

Fridrich, KL, Wise, JM, Zeitler, DL. Prospective comparison of arthroscopy and arthrocentesis for temporomandibular joint disorders. Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons; 1996. p. 816-20; discussion 21.

Goudot, P, Jaquinet, AR, Hugonnet, S, Haefliger, W, Richter, M. Improvement of pain and function after arthroscopy and arthrocentesis of the temporomandibular joint: a comparative study. J Craniomaxillofac Surg. 2000; 28(1):39-43.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons