A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 16 dec 2022

Publiceringsdatum 30 sep 2020

Preoperativ bedömning av svårighetsgrad inför visdomstandskirurgi

BAKGRUND

Då visdomständerna är de sista tänderna i bettet att eruptera är förekomsten av total eller partiell retention av visdomständer relativt vanlig. 72% av svenskarna i åldrarna 20 till 30 år har minst en retinerad visdomstand. De kan orsaka smärta, svullnad och infektion – och kan förstöra angränsande tänder och ben. Operativt avlägsnande av visdomständer är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen inom tandvården. Preoperativ bedömning av kirurgiska svårigheter är grundläggande för planeringen inför operativt avlägsnande av retinerade visdomständer. Vinsten av operationen ska alltid överstiga risken med ingreppet. Bedömningen är inte bara viktig för beslut om patienten ska remitteras till specialist eller inte, utan också för att informera patienten om eventuella risker och komplikationer i samband med det operativa ingreppet.

Indikation för operativt avlägsnande av retinerade visdomständer

När tänderna är förknippade med kroniska eller akuta patologiska processer som:

 • Karies
 • Parodontal sjukdom med ficka > 5 mm distalt på 7:an
 • Kron/rotresorption
 • Retinerade tänder med associerade patologiska tillstånd (cystor, tumörer)
 • Periapikala abscesser
 • Odontogena infektioner
 • Tänder i frakturlinjen
 • Osteomyelit
 • Borttagning före rekonstruktiv eller ablativ kirurgi och strålterapi

Ortodontisk eller protetisk indikation

I den vetenskapliga litteraturen finns ingen evidens för att retinerade visdomständer ger upphov till trångställning (crowding). Profylaktiskt avlägsnande av visdomständer i över- eller underkäken på den indikationen är därför inte indicerad.

Bild 1: Omfattande karies
Bild 2: Resorptionsskada

 

UTREDNING

Klinisk undersökning

Hälsodeklaration ska alltid föregå den kliniska undersökningen. Viktigt att patientens hälsotillstånd och aktuella läkemedel är kända och värderas inför det planerade ingreppet.

Patienten ska informeras om varför ingreppet rekommenderas och vilka riskfaktorer som föreligger. Patientens samtycke ska dokumenteras i journalen.

Viktigt att operatören har den kompetens som krävs för att genomföra ingreppet och hantera eventuella komplikationer.

Bilddiagnostik

Den retinerade tandens läge i käken ska vara noga utredd inför det operativa ingreppet.

Tanden ska vara återbildad i minst två dimensioner. Två intraorala bilder eventuellt i kombination med en panoramaröntgen.

Vid mer komplicerade fall kan utredning med CBCT vara indicerad.

Bild 3: 48 djupt positionerad i horisontellt läge i direkt anslutning till mandibularkanalen. 38 djupt positionerad med böjda rötter i nära anslutning till mandibularkanalen.

Faktorer att ta hänsyn till vid bedömning av svårighetsgraden

Medicinska faktorer

 • Ålder:   <25, 25-35, > 35 år
 • BMI:     <25, 25-30, > 30
 • Sjukdomar: som påverkar eller kräver utredning inför planerad behandling
 • Strålning mot huvud-halsområdet
 • Läkemedel: med påverkan på benläkning, infektionskänslighet, blödningsbenägenhet
 • Allergier
 • Tobak

Kliniska faktorer

 • Gapförmåga
 • Kväljningsbesvär
 • Tandvårdsrädsla, oro inför ingreppet
 • Kronans bredd och status
 • Närhet till granntanden
 • Granntandens restauration(er)

Radiologiska faktorer

 • Tandens vinkling: vertikalt, mesialt, distalt, horisontellt
 • Rotanatomi
 • Rotens relation till n.alveolaris inferior, sinus maxillaris
 • Periodontal spaltens bredd
 • Tandens vertikala position: djup från tand till kristatopp
 • Rotens längd i förhållande till mandibelns höjd
 • Benkvalitet (täthet, patologi)

BEDÖMNING AV VISDOMSTÄNDER

Lutning

Vertikal position

Förhållande till ramus framkant

Gränssnitt Allmäntandvård och Specialisttandvård

Exempel av patientfall

Bild 4: 28 displacerad i vänster sidas sinus maxillaris. Stor cystisk förändring i anslutning till tanden.
Bild 5: 38 med avvikande rotanatomi
Bild 6: CBCT utredning visar 4 rotig tand, där nerven passerar genom en tunnel i tanden, vilken formerats av att de mesiala, buccala och linguala rötterna gått samman apikalt. Uttalad nervskaderisk.

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

Dodson TB, Susarla SM. Impacted wisdom teeth. BMJ Clin Evid

Gbotolorun OM, Arotiba GT, Ladeinde AL. Assessment of factors associated with surgical difficulty in impacted mandibular third molar extraction. J Oral Maxillofac Surg. 2007; 65(10): 1977-83

Koerner KR. Manual of minor oral surgery for the general dentist. Blackwll Munksgaard. 2006

Pell GJ, Gregory BT: Impacted mandibular third molars; classification and modified techniques for removal. Dent Digest 1933; 39: 330

Renton T, Smeeton N, McGurk M. Factors predictive of difficulty of mandibular third molar surgery. Br Dent J 2001; 190: 607-610

Yuasa H, Kawai T, Suguira M. Classification of surgical difficulty in extracting impacted third molars. Br J Oral Maxillofac Surg 2002; 40: 26-31

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons