A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 19 apr 2023

Publiceringsdatum 24 mar 2014

Ektopisk eruption av överkäks-6:or

BAKGRUND

Ektopisk eruption av överkäkens första permanenta molarer (6:orna) innebär att dessa erupterar med en mer mesial eruptionsriktning än normalt erupterande första permanenta molarer, och låser fast sig distalt på andra primära molarerna där atypisk resorption uppkommer. Detta hindrar 6:orna att nå full eruption med normal lutning.
Två typer av ektopisk eruption kan särskiljas; den reversibla typen där 6:orna spontant frigör sig ur eruptionslakunerna och når full eruption, och den irreversibla typen där 6:orna blir kvar i sitt låsta läge tills primära molarerna exfolierar eller någon typ av behandling behöver insättas (se Bild 1).

 

Prevalens

Förekomst av ektopisk eruption av överkäks-6:orna varierar i olika studier mellan 2 och 6 %. I skandinaviska material är förekomsten ungefär 4,5 %, varav omkring 1,8 % av den irreversibla typen.
I en syskongrupp till barn med ektopisk eruption är dock förekomsten avsevärt högre, ungefär 20 %.

 

Orsaker

Den vanligaste orsaken till ektopisk eruption av överkäks-6:orna anses vara att anlagen utvecklas med en mer mesialriktad eruption.
Det finns också studier som tyder på att dessa molarer är något bredare mesialt-distalt än en genomsnittlig första molar i överkäken.
De första studierna som publicerades angående denna eruptionsstörning angav att orsaken skulle vara för små överkäkar.

 

DIAGNOSTIK

Ektopisk eruption av överkäks-6:orna diagnostiseras oftast kliniskt i 6–7 års ålder. För diagnostik behöver vi veta resorptionernas utbredning på andra primära molarerna och de permanenta molarernas låsning bör röntgenundersökning göras, oftast med bitewingbilder. Detta görs normalt av allmäntandläkarna.

Det har visats i flera studier att barn som har ektopisk eruption av överkäks-6:orna oftare får:

  • Retinerade överkäkshörntänder i ektopiskt läge
  • Agenesi av andra premolarer i underkäken
  • Agenesi av överkäkslateralerna
  • Tapptänder av överkäkslateralerna

Barn med ektopiskt erupterade överkäks-6:or kan alltså betraktas som riskbarn för att senare få retinerade överkäkshörntänder eller agenesier.

 

BEHANDLING

I äldre litteratur kan man läsa att förstahandsalternativet är separering med mässingsligatur mellan första permanenta molarerna och andra primära molarerna. Om inte det lyckas, föreslås att man ska slipa distalt på de andra primära molarerna alternativt försöka distalisera de permanenta molarerna med lingualbåge med fjädrar eller plåt med skruv mot de permanenta molarerna. Andra rekommendationer är att extrahera de primära molarerna och sätta in luckhållare, eller distaltippa de permanenta molarerna med extraoralt drag (EOD). Det framgår inte i denna litteratur varför behandlingarna ska insättas. Troligen har man trott att risken för karies ocklusalt på de låsta permanenta molarerna är stor eller att resorptionerna på de primära molarerna ska komma att ge besvär i form av infektioner och värk.

Senare studier har visat att dessa primära molarer ytterst sällan ger upphov till besvär utan sitter kvar, som bra luckhållare, till normal exfoliationstid och de andra premolarerna erupterar på sina normala platser (se Bild 2). Ingen karies ocklusalt på de ektopiskt erupterade första permanenta molarerna har funnits. Det enda man således behöver göra är att instruera barnen att även borsta från sidan för att komma åt ocklusalytan på dessa permanenta molarer under tiden man väntar på att de primära molarerna exfolierar.

I enstaka fall kan dock besvär uppstå från de primära molarerna. I så fall får dessa extraheras och eventuellt luckhållare insättas om man bedömer att det tar lång tid innan andra premolarerna bryter fram. I så fall är det lämpligt med en lokal apparatur, som inte påverkar käkarnas normala växt (se Bild 3).

Bild 1, Ektopisk eruption av överkäkens första
permanenta molarer.
-Till vänster, irreversibel typ med förlust av andra primära molaren.
-Till höger, reversibel typ där permanenta molaren frigjort sig ur den atypiska resorptionen.

 

Bild 2a, Ektopisk eruption av 16.
9 år och 4 månader: fortfarande låst.

 

Bild 2b, Ektopisk eruption av 16.
11 år och 2 månader: 16 har frigjort sig med omfattande resorption distalt på andra primära molaren. Denna sitter kvar som luckhållare till normal exfoliationstid.

 

Bild 2c, Ektopisk eruption av 16.
Andra premolaren har erupterat normalt.

 

Bild 3, Lokal luckhållare efter att andra primära molaren extraherats.

 

Referenser

Baccetti T. Tooth anomalies associated with failure of eruption of first and second permanent molars. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000;118:608-610.

Barberia-Leache E, Suarez-Clua MC, Saavedra-Ontiveros D. Ectopic eruption of the maxillary first permanent molar: characteristics and occurrence in growing children. Angle Orthod 2005;75:610-615.

Binner Becktor K, Steiniche K, Kjær I. Association between ectopic eruption of maxillary canines and first molars. Eur J Orthod 2005;27:186-189.

Bjerklin K, Kurol J. Prevalence of ectopic eruption of the maxillary first permanent molar. Swed Dent J 1981;5:29-34.

Bjerklin K, Kurol J. Ectopic eruption of the maxillary first permanent molar: Etiologic factors. Am J Orthod 1983;84:147-155.

Bjerklin K, Kurol J, Valentin J. Ectopic eruption of maxillary first permanent molars and association with other tooth and developmental disturbances. Eur J Orthod 1992;14:369-375.

Hafiz ZZ. Ectopic eruption of the maxillary first permanent molar: a review and case report. J Dent Health Oral Disord Ther  2018;9:154-158.

Harrison LM, Michal BC. Treatment of ectopically erupting permanent molars. Dent Clin North Am 1984;28:57-67.

Hirayama K, Chow MH. Correcting ectopic first permanent molars with metal or elastic separators. Pediat Dent 1992;14:342-344.

Humphrey WP. A simple technique for correcting an ectopically erupting first permanent molar. J Dent Child 1962;29:176-178.

Kurol J, Bjerklin K. Ectopic eruption of maxillary first permanent molars: familial tendencies. J Dent Child 1982;49:35-38.

Kurol J, Bjerklin K. Resorption of maxillary second primary molars caused by ectopic eruption of the maxillary first permanent molar: A longitudinal and histological study. J Dent Child 1982;4:273-279.

Pulver F. The etiology and prevalence of ectopic eruption of the maxillary first permanent molar. J Dent Child 1968;35:138-146.

Roberts MR. Treatment of ectopically erupting maxillary permanent first molars with a distal extended stainless steel crown. J Dent Child 1986;54:430-432.

Salbach A, Schremmer B, Grabowski R, Stahl de Castrillon F. Correlation between the frequency of eruption disorders for first permanent molars and the occurrence of malocclusions in early mixed dentition. J Orofac Orthop. 2012 Aug;73(4):298-306. doi: 10.1007/s00056-012-0083-2. Epub 2012 Jul 11. English, German. PubMed PMID: 22777164.

Annons
Lediga jobb
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons