A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 13 apr 2023

Publiceringsdatum 13 jul 2011

Entandslucka i fronten, luckslutning

Luckslutning hos barn och ungdomar

BAKGRUND

Avsaknad av en tand i fronten hos unga är oftast beroende på agenesi av laterala incisiver eller skadade tänder på grund av trauma.

Vid agenesi av laterala incisiver är tillståndet vanligast i överkäken. Även förlorade tänder på grund av trauma är vanligast i överkäken.

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Se även faktabladet: Entandslucka i fronten, platsberedning

ÅTGÄRD

Agenesi

Då det konstateras att agenesi föreligger av överkäkens laterala incisiver, i 7-8 års ålder, bör man ta ställning till om man planerar luckslutning med befintliga tänder eller att behålla en lucka och ersätta den saknade tanden med någon protetisk ersättning. Detta beslut ska tas med hänsyn till bettet i sin helhet och följande saker bör undersökas:

Ortodontisk luckslutning i fronten

  • Föreligger glesställning, trångställning eller andra avvikelser i tand- eller käkrelationerna i övriga bettet.
  • Vilken molarrelation som föreligger.
  • Vilken eruptionsriktning och vilket eruptionsläge överkäkshörntänderna har.

Beslutar man sig för ortodontisk luckslutning kan det vara lämpligt att försöka få överkäkshörntänderna att erumpera så långt mesialt som möjligt t ex genom att extrahera de primära laterala incisiverna och även de primära hörntänderna före deras normala exfoliationstid.

Trauma

I samband med tandförlust på grund av trauma i överkäksfronten måste även här ställning tas till bettet i sin helhet samt i vilken ålder patienten befinner sig.

I vissa fall kan det vara lämpligt att behålla den traumaskadade tanden så länge som möjligt. I andra fall kan bästa alternativet vara att ta bort denna direkt och sluta luckan ortodontiskt, t ex genom att mesialföra sidosegmenten och placera en lateral incisiv på den centrala incisivens plats, om det är denna som gått förlorad. Detta kräver nästan alltid ortodontisk behandling med fast apparatur i båda käkarna. I vissa fall vid förlust av en central incisiv kan det vara lämpligt att transplantera en premolar till detta område. Optimalt är om en underkäkspremolar, helst en första premolar, har utvecklingsstadium med halva till trefjärdedel av roten utvecklad. Studier visar att detta har en mycket god långtidsprognos.

Om både alternativet med ortodontisk luckslutning och alternativet med luckslutning med implantatstödd krona föreligger är det lämpligast med ortodontisk luckslutning. Detta går att göra tidigare samt att de naturliga tänderna tillåter naturliga förändringar i bettet och käkarna.

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Avsaknad av tand i underkäken

Vid avsaknad eller förlust av en tand i underkäksfronten är ofta problemet enklare då dessa tänder är smalare och det går lättare att sluta luckan med fast ortodontisk apparatur. Svårigheter med denna behandling är dock hos fall med glesställning eller djupa bett. I dessa fall krävs en mera omfattande ortodontibehandling.

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen 

Luckslutning hos vuxna

BAKGRUND

Då en tandlucka i fronten förekommer hos vuxna är det oftast beroende på trauma, parodontit eller agenesi.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer, för behandling av vuxna, säger att tillståndet innebär en stor påverkan på oral hälsa. Främsta incitamentet till behandling är psykosocial otillfredsställelse. Tillståndet innebär en liten grad av smärta eller obehag, liten grad av sjukdom eller vävnadsskada, måttlig grad av nedsatt förmåga att äta/tugga/tala, stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, liten framtida risk för smärta eller obehag, liten framtida risk för sjukdom/vävnadsskada, måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta/tugga/tala och stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt. Åtgärden har fått prioritet 3 med motiveringen att tillståndet innebär en stor påverkan på oral hälsa.

Luckslutning har en god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärderna har inte varit möjliga att bedöma. Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

SAMMANFATTNING AV SOCIALSTYRELSENS NATIONELLA RIKTLINJER

  • Vid avsaknad av tand/tänder i fronten hos vuxna uppnås luckslutning genom behandling med ortodontisk apparatur med hög lyckande frekvens (konsensus).
  • Vid avsaknad av tand/tänder i fronten hos vuxna uppnås luckslutning genom behandling med ortodontisk apparatur, hög grad av förbättrad av patienten upplevd estetik (konsensus).
  • Vid avsaknad av tand/tänder i fronten hos vuxna uppnås luckslutning med ortodontisk förflyttning av tänder i tandluckan som anpassar sig med övriga tänders fysiologiska förändringar i bett och käkar (konsensus).
  • Beslutet om fast ortodontisk apparatur måste även hos vuxna tas med hänsyn till käk- och bettrelationerna i sin helhet. Kontraindikationer finns tex vid fronttandslucka i överkäksfronten hos en patient med Klass III tendens.
  • Vuxna har i stor utsträckning mer eller mindre trångställning i underkäksfronten. Uppstår en tandlucka där går detta ofta att lösa genom att eliminera trångställningen med ortodontisk apparatur.

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

SBU. Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv. 2005;176.

Bjerklin K, Midea Al N. Kårestedt H, Andre’n A (2008) Agenesis of mandibular second premolars with retained primary molars. A longitudinal radiographic study of 99 subjects from 12 years of age to adulthood. Eur J Orthod 30, 254-261.

Czochrowska EM, Skaare AB, Stenvik A, Zachrisson BU (2003) Outcome of orthodontic space closure with a missing maxillary central incisor. Am J Orthod Dentofacial Orthop 123; 597-603.

Josefsson E. och Lindsten R. (2019) Treatment of missing maxillary lateral incisor: a
clinical and aesthetic evaluation. Eur J Orthod 24;41 (3):273-278.

Kvint S, Lindsten R, Magnusson A, Nilsson P, Bjerklin K (2010) Autotransplantation of teeth in 215 patients. A follow-up study. Angle Orthod 80;446-451.

Lundberg T, Isaksson S (1996) A clinical follow-up study of 278 autotransplanted teeth. Br J Oral Maxillofac Surg 34;181-185.

Mikkelä Stange K., Lindsten R., Bjerklin K. (2016)Autotransplantation of premolars to the maxillary incisor region: a long – term follow – up of 12-22 years. Eur J Orthod 38:508-515.

Robertsson S, Mohlin B (2000) The congenitally missing upper lateral incisor. A retrospective study of orthodontic space closure versus restorative treatment. Eur J Orthod 22;697-710.

Thilander B (2008) Orthodontic space closure versus implant placement in subjects with missing teeth. J Oral Rehabil 35 Suppl 1; 64-71.

Thilander B, Myrberg N (1973) The prevalence of malocclusion in Swedish school children. Scand J Dent Res 81;12-20.

Zachrisson B, Rosa M, Toreskog S (2011) Congenitally missing maxillary lateral incisors:Canine substitution. Am J Orthod Dentofacial Orthop 139;434-444.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons