A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 19 apr 2023

Publiceringsdatum 17 jul 2011

Tandlucka i sidosegment, luckslutning

Luckslutning hos barn och ungdomar

BAKGRUND

Avsaknad av tand/tänder i sidosegment är oftast beroende på agenesi av premolarer eller att tand/tänder varit skadade på grund av karies eller hypomineralisering så att dessa har avlägsnats. Vid agenesi av andra premolaren kan ibland andra primära molaren behållas om inte omfattande infraocklusion, rotresorption eller karies föreligger. Då måste oftast dessa extraheras med tandlucka som följd.

Vid agenesi av premolarer är tillståndet vanligast i underkäken. Agenesi av andra premolaren i underkäken på en eller båda sidor förekommer hos 2-4% av samtliga individer.

Fördjupad läsning: Bett- och tandavvikelser

BEHANDLINGSALTERNATIV

  • Tidig extraktion av den primära molaren och spontan mesialvandring av bakomvarande molarer.
  • Tidig extraktion av primära molarer och luckslutning med fastsittande ortodontisk apparatur, i vissa fall även extraktion av motsvarande tand i överkäken för att på så sätt förbättra möjligheten till mesialföring av de posteriora tänderna och på så sätt ge möjlighet till luckslutning.
  • Transplantation av t ex en tredje molar i överkäken till platsen för andra premolaren i underkäken, ofta i 18-20 års åldern, då rotutvecklingen på tredje molaren är i lämpligt skede för transplantation.

Se även faktabladet: Tandlucka i sidosegment, platsberedning

Hos individer då såväl spontan luckslutning som luckslutning med ortodontisk apparatur bedöms som mycket tidskrävande och svår, kan alternativet vara att låta den primära molaren persistera. Bästa prognosen för persisterande andra primära molarer är då det föreligger endast måttlig rotresorption, ingen eller obetydlig infraocklusion och ingen karies eller fyllningar i dessa. I sådana fall kan andra primära molarer förväntas sitta kvar under lång tid. Dock kan infraocklusion starta senare, i sena tonåren, och avancera snabbt, varför det är viktigt att hålla dessa tänder under kontroll.

Hos individer där platsbrist förekommer i käkarna samtidigt som det saknas tand/tänder i sidosegment är det naturligt att primära molarer extraheras och en spontan luckslutning eller luckslutning med apparaturbehandling utförs. Bästa bettutvecklingsstadiet för spontan luckslutning är innan andra permanenta molaren brutit fram. Man måste dock ta i beaktande att diagnosen agenesi av andra premolarer i underkäken oftast inte kan fastställas före 9 års ålder, ibland även senare.

För ungdomar med avsaknad av tand/tänder i sidosegment i överkäken är oftast behandlingsplaneringen enklare eftersom mesialvandring/mesialföring av posteriora tänder är lättare där, såväl utan som med ortodontisk apparatur. Det är inte heller så viktigt med när behandlingen utförs. Även i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av vuxna konstaterar man att slutning eller reduktion av luckor i sidosegmenten med ortodontisk apparatur har hög lyckandefrekvens och att lyckandefrekvensen bedöms generellt som högre i överkäken än i underkäken.

Luckslutning hos vuxna

BAKGRUND

Då tand/tänder i sidosegment saknas hos vuxna är detta ofta beroende på att denna/dessa har gått förlorade på grund av karies, omfattande fyllningsterapi, längsfrakturer, parodontit eller agenesi av premolarer. I dessa fall måste en värdering av bettet göras med avseende på bettyp, platsförhållanden och dylikt, före ställningstagande till hur luckslutning ska ske.

Ibland måste ytterligare tand/tänder i samma käke och/eller i motstående käke extraheras för att få ett långsiktigt stabilt resultat.

Det är inte så ovanligt hos vuxna att trångställning längre fram i bettet förekommer, speciellt i underkäken men även i överkäken. Hos dessa patienter kan det vara lämpligt att utnyttja tandlucka/tandluckor i sidosegmenten för att jämna ut tandbågen och ställa in en stabil ocklusion. Detta kräver behandling med fastsittande ortodontisk apparatur i en eller båda käkarna eller i vissa fall aligners.

Även hos vuxna är mesialföring av posteriora tänder i överkäken lättare att utföra än i underkäken.

BEHANDLING

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av vuxna säger att tillståndet innebär en måttlig påverkan på oral hälsa.
Luckslutning har en måttligt till god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.

Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjligt att bedöma. Effekten har bedömts med consensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Slutsats av de nationella riktlinjerna

  • Vid avsaknad av tand/tänder i sidosegmenten hos vuxna uppnås luckslutning vid behandling med ortodontisk apparatur med måttligt till hög lyckande frekvens (konsensus).
  • Vid avsaknad av tand/tänder i sidosegmenten hos vuxna där luckslutning uppnås med ortodontisk förflyttning fås naturliga tänder i tandluckan med förmåga att anpassa sig till långsiktiga förändringar i bett och käkar (konsensus).
  • Vid avsaknad av tand/tänder i sidosegmenten hos vuxna där luckslutning uppnås med ortodontisk förflyttning uppnås en låg grad av förbättrad funktion och/eller psykosocial hälsa (enkel konsensus).
  • Andra alternativ än ortodontisk behandling för luckslutning i sidosegmenten kan vara transplantation av tand, implantat eller fast protetisk ersättning.

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

SBU. Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv. 2005;176.

Bjerklin K, Midea Al N. Kårestedt H, Andre’n A (2008) Agenesis of mandibular second premolars with retained primary molars. A longitudinal radiographic study of 99 subjects from 12 years of age to adulthood. Eur J Orthod 30, 254-261.

Hvaring CL, Birkeland K (2020) The long-term fate of persisting deciduous
molars and canines in 42 patients with severe hypodontia: a 12-year follow-up.
Eur J Orthod 42;581-586.

Kvint S, Lindsten R, Magnusson A, Nilsson P, Bjerklin K (2010) Autotransplantation of teeth in 215 patients. A follow-up study. Angle Orthod 80;446-451.

Lundberg T, Isaksson S (1996) A clinical follow-up study of 278 autotransplanted teeth. Br J Oral Maxillofac Surg 34;181-185.

Robertsson S, Mohlin B (2000) The congenitally missing upper lateral incisor. A retrospective study of orthodontic space closure versus restorative treatment. Eur J Orthod 22;697-710.

Thilander B (2008) Orthodontic space closure versus implant placement in subjects with missing teeth. J Oral Rehabil 35 Suppl 1; 64-71.

Thilander B, Myrberg N (1973) The prevalence of malocclusion in Swedish school children. Scand J Dent Res 81;12-20.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons