A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 27 apr 2022

Publiceringsdatum 17 jul 2011

Tandlucka i sidosegment, platsberedning

Platsberedning hos barn och ungdomar

BAKGRUND

Avsaknad av tand/tänder i sidosegment är oftast beroende på agenesi av premolarer eller att tänder varit skadade på grund av karies eller hypomineralisering, så att dessa har avlägsnats.

Vid agenesi av premolarer är tillståndet vanligast i underkäken. Agenesi av andra premolaren i underkäken på en eller båda sidor är förekommande i 2-4% av samtliga individer.

Fördjupad läsning: Bett- och tandavvikelser

BEHANDLING

Hos barn och ungdomar med avsaknad av tand/tänder i sidosegment kan situationen, på grund av bettyp och ansiktsmorfologi, vara sådan att luckslutningen är väldigt tids- och resurskrävande. Man försöker då att behålla de primära molarerna, i de fall det gäller agenesi av andra premolarer, så länge som möjligt. Uppstår lucka/ luckor på grund av att dessa primära molarer går förlorade eller att andra tänder i sidosegmenten går förlorade uppstår lätta tippningar och rotationer. Platsberedning för ersättning bör då göras, vilket kräver fast ortodontisk apparatur. Behandlingen går ut på att korrigera de kvarvarande tänderna för att kunna uppta bra axiala krafter, vara parallelliserade för att på så sätt kunna åstadkomma goda möjligheter för ersättning samt platsanskaffning för ersättningen/ersättningarna.

Tandersättningen kan vara transplantation av en lämplig tand, ofta en tredje molar från överkäken, implantat eller någon form av protetisk ersättning.

Samtliga av dessa behandlingar måste anpassas till lämplig tidpunkt i bettets utveckling.

Tippningar och rotationer, framför allt distalt om tandluckan, samt platsförlust för tandersättning är vanligt både i över- och underkäken. Platsberedning med fast apparatur är indicerat för båda käkarna då indikationer för detta föreligger.

Se även faktabladet: Tandlucka i sidosegment, luckslutning

Platsberedning hos vuxna

BAKGRUND

Då tand/tänder i sidosegmenten saknas hos vuxna är detta ofta beroende på att denna/ dessa har gått förlorade på grund av karies, omfattande fyllningsterapi, längsfrakturer, parodontit eller agenesi av premolarer.

Hos vuxna individer där avsaknad av tand/tänder finns eller uppstår i sidosegmenten får ibland platsberedning med ortodontisk apparatur tillgripas för att på så sätt kunna få möjlighet till bra ersättning med implantat, fast protetisk ersättning eller transplantation av tand. Det senare är dock ovanligare hos vuxna än hos ungdomar.

BEHANDLING

Socialstyrelsens nationella riktlinjerför behandling av vuxna säger att tillståndet innebär en måttlig påverkan på oral hälsa. Luckslutning har en måttligt till god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.

Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjligt att bedöma.

Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Slutsatsen är att vid avsaknad av tand/tänder och felaktig/ogynnsam tandposition hos vuxna kan korrigering av omgivande tänders position med ortodontisk apparatur med höglyckande frekvens förbättra förutsättningar för tandersättning med protetik, transplantat eller implantat (enkel konsensus).

Platsberedning i sidosegmenten med fast ortodontisk apparatur kan utföras både i över- och underkäken.

Läs mer om de nationella riktlinjerna: Nationella riktlinjer

NATIONELLA RIKTLINJER 2021

Effekt av åtgärd:

Hög lyckandefrekvens för att förbättra förutsättningar för tandersättningar med protetik, transplantat eller implantat

Motivering:

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Förbehandling inför tandersättning har en hög lyckandefrekvens för att förbättra förutsättningar inför tandersättning. Kostnaden per vunnen effekt bedöms som måttlig. Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Referenser

SBU. Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv. 2005;176.

Bjerklin K, Midea Al N. Kårestedt H, Andre’n A (2008) Agenesis of mandibular second premolars with retained primary molars. A longitudinal radiographic study of 99 subjects from 12 years of age to adulthood. Eur J Orthod 30, 254-261.

Kvint S, Lindsten R, Magnusson A, Nilsson P, Bjerklin K (2010) Autotransplantation of teeth in 215 patients. A follow-up study. Angle Orthod 80;446-451.

Lundberg T, Isaksson S (1996) A clinical follow-up study of 278 autotransplanted teeth. Br J Oral Maxillofac Surg 34;181-185.

Thilander B (2008) Orthodontic space closure versus implant placement in subjects with missing teeth. J Oral Rehabil 35 Suppl 1; 64-71.

Thilander B, Myrberg N (1973) The prevalence of malocclusion in Swedish school children. Scand J Dent Res 81;12-20.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons