A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 3 maj 2023

Publiceringsdatum 16 sep 2015

White Spot Lesions efter fast tandställning

BAKGRUND

Cirka vart fjärde barn i Sverige behandlas med fast tandställning och upp till 50 % av dessa barn utvecklar så kallade ”White Spot Lesions” (WSL). Skadorna benämns WSL på grund av sitt oftast vitaktiga utseende, orsakat av ”urkalkning” av emaljen, och kan variera vad gäller antal drabbade ytor och utbredning på tanden (bild 1-3). Skadorna uppstår främst runt tandställningens fästen och kan upplevas som missprydande i och med att de ofta återfinns på framtänderna. Skadorna, som har en begränsad förmåga att spontant läka ut, kan liknas vid ett ärr som försämrar det slutgiltiga behandlingsresultatet.


Bild 1. Tunnare band av WSL


Bild 2. Omfattande WSL


Bild 3. Breda band av WSL

Orsak

Under behandling med fastsittande tandställning ökar den temporära kariesrisken. Skiftningar i lokala förhållanden i munhålan leder bland annat till att pH sjunker. Är dessutom omgivningen runt tanden undermättad på mineral löses kalcium och fosfat ut vilket ökar risken för synlig demineralisering av emaljytan.

BEHANDLING

Det vore önskvärt att kunna behandla etablerade WSL på ett så vävnadsbesparande sätt som möjligt för att undvika omfattande och dyra behandlingar.

Olika typer av behandlingar har prövats, bland annat försegling med hjälp av fluor och kaseinlösningar, samt etsning och impregnering med resin. Tyvärr finns det inga tillförlitliga evidensbaserade metoder, enligt litteraturen. En del skador läker ut spontant, vilket försvårar urvalet av patienter som behöver behandlas.

Prevention

Tills vidare bör behandlande tandläkare arbeta preventivt. Tillförsel av fluorid i någon form är grundläggande för att förebygga karies.

Fluorider påverkar de- och remineralisering av emaljen och kan även hämma orala bakteriers metabolism. I och med att tandregleringspatienter har förhöjd risk att drabbas av karies kan denna grupp behöva ytterligare tillförsel av fluorid.

Tidigare undersökningar av fluorider pekar på att det generellt finns ett dos-effekt förhållande vad det gäller fluoridkoncentration och kariesskydd. Ett sätt att öka fluoridtillförseln är att höja fluoridkoncentrationen i tandkräm.

En randomiserad kontrollerad studie av ungdomar som behandlats med fast tandställning och som borstat med olika typer av fluoridtandkräm visade att gruppen som borstat med högfluoridtandkräm (5000 ppm) hade statistiskt signifikant lägre förekomst av WSL, jämfört med ungdomarna i gruppen som borstat med normalfluoridtandkräm (1450 ppm). Riskreduktionen uppgick till drygt 30 %. Även svårighetsgraden av WSL var mindre hos gruppen som borstat med högfluoridtandkräm.

Tandkräm som innehåller 5000 ppm natriumfluorid innefattas numera av högkostnadsskyddet för läkemedel. Borstning med tandkräm kräver dock kooperation vilket gör att andra metoder för att öka fluoridkoncentrationen kan vara aktuella, som exempelvis professionell tillförsel av fluoridvarnish.

Regelbunden professionellt applicering av fluoridvarnish har visats ha en reducerande effekt på uppkomsten av WSL, hos tandregleringspatienter. I en randomiserad kontrollerad studie av patienter med fast tandställning och som fått fluoridvarnish respektive placebovarnish under hela tandregleringsbehandlingen, utvecklade 7 % i fluoridvarnishgruppen WSL. I gruppen som fick placebovarnish utvecklade runt 25 % av patienterna WSL. Tillförsel av flouridvarnish har även visats vara effektivt för att förebygga mer uttalade former av WSL. Flera studier pekar på liknande effekter vid användandet av olika typer av fluoridvarnish.

Enligt en senare Cochrane-uppdatering och ytterligare en systematisk review är det vetenskapliga underlaget måttligt för att professionell tillförsel av fluoridvarnish minskar risken för utvecklandet av omfattande WSL. För att stärka det vetenskapliga underlaget, som ska ligga till grund för det kliniska beslutsfattandet om vilken preventiv metod  som ska väljas, behövs ytterligare prospektiva randomiserade kontrollerade kliniska studier som undersöker metodernas förebyggande effektivitet och kostnadseffektivitet samt hur patienterna upplever behandlingen.

 

Referenser

Azarpazhooh A, Main PA. Fluoride varnish in the prevention of dental caries in children and adolescents: a systematic review. Tex Dent J 2008;125:318-37.

Bergstrand F, Twetman S. A review on prevention and treatment of post-orthodontic white spot lesions – evidence-based methods and emerging technologies. Open Dent J 2011;5:158-62.

Benson PE, Parkin N, Dyer F, Millett DT, Germain P. Fluorides for preventing early tooth decay (demineralised lesions) during fixed brace treatment. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Nov 17;2019(11). doi: 10.1002/14651858.CD003809.pub4.

Buzalaf MA, Pessan JP, Honório HM, ten Cate JM. Mechanisms of action of fluoride for caries control. Monogr Oral Sci. 2011;22:97-114.

Chen H, Liu X, Dai J, Jiang Z, Guo T, Ding Y. Effect of remineralizing agents on white spot lesions after orthodontic treatment: a systematic review. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2013;143:376-82.

Fernández-Ferrer L, Vicente-Ruíz M, García-Sanz V, Montiel-Company JM, Paredes-Gallardo V, Almerich-Silla JM, Bellot-Arcís C. Enamel remineralization therapies for treating postorthodontic white-spot lesions: A systematic review. J Am Dent Assoc. 2018;149:778-786.e2. doi: 10.1016/j.adaj.2018.05.010. Epub 2018 Jul 12.

Marinho VC. Cochrane reviews of randomized trials of fluoride therapies for preventing dental caries. Eur Arch Paediatr Dent. 2009;10:183-91.

Richter AE, Arruda AO, Peters MC, Sohn W. Incidence of caries lesions among patients treated with comprehensive orthodontics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011;139:657-64.

Sonesson M, Twetman S. Prevention of white spot lesions with fluoride varnish during orthodontic treatment with fixed appliances: a systematic review. Eur J Orthod. 2023 Apr 10:cjad013. doi: 10.1093/ejo/cjad013. Epub ahead of print. PMID: 37032523.

Sonesson M, Brechter A, Abdulraheem S, Lindman R, Twetman S. Fluoride varnish for the prevention of white spot lesions during orthodontic treatment with fixed appliances: a randomized controlled trial. Eur J Orthod. 2019 Jun 14. pii: cjz045. doi: 10.1093/ejo/cjz045. [Epub ahead of print].

Sonesson M, Twetman S, Bondemark L. Effectiveness of high-fluoride toothpaste on enamel demineralization during orthodontic treatment – a multicenter randomized controlled trial. Eur J Orthod. 2014;36:678-82

Sonesson M, Bergstrand F, Gizani S, Twetman S. Management of post-orthodontic white spot lesions: an updated systematic review. Eur J Orthod. 2016 Mar 30. pii: cjw023. [Epub ahead of print] Review.

Stecksén-Blicks C, Renfors G, Oscarson ND, Bergstrand F, Twetman S. Caries-preventive effectiveness of a fluoride varnish: a randomized controlled trial in adolescents with fixed orthodontic appliances. Caries Res. 2007;41:455-9.

Wong MC, Clarkson J, Glenny AM, Lo EC, Marinho VC, Tsang BW, Walsh T, Worthington HV. Cochrane reviews on the benefits/risks of fluoride toothpastes. J Dent Res. 2011;90:573-9.

Yetkiner E, Wegehaupt F, Wiegand A, Attin R, Attin T. Colour improvement and stability of white spot lesions following infiltration, micro-abrasion, or fluoride treatments in vitro. Eur J Orthod. 2014;36:595-602.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons