A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 29 maj 2021

Publiceringsdatum 28 maj 2021

Covid-19 och klinisk tandvård

BAKGRUND

Covid-19-pandemin har haft stor inverkan på all sjukvård, klinisk tandvård inkluderad. Att följa basala hygienrutiner är viktigt för att tillhandahålla säker patientvård inom all typ av vård, oavsett okänd, misstänkt eller känd smittrisk [1-6].

Förutom basala hygienrutiner måste all vård inkludera riskanalys avseende inte bara smittsamma sjukdomar, utan även vårdrelaterade infektioner och betydande risker med fortsatt utveckling av antibiotikaresistens [7, 8].

SARS-CoV-2 och Covid-19

I december 2019 identifierades ett nytt coronavirus, SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome corona virus 2). Viruset orsakar allvarligt akut lunginflammation hos människor, sjukdomen benämns Covid-19 (Coronavirus disease 2019) [9-11].

Den genomsnittliga inkubationstiden för Covid-19 är fem till sex dagar. Vanliga symtom på Covid-19 är feber, dyspné (andningssvårighet), hosta, trötthet, myalgi (muskelsmärtor), ont i halsen, huvudvärk och gastrointestinala (mag-tarm) symtom. Smak- och/eller olfaktoriska (lukt) förändringar, inklusive anosmi (total avsaknad av lukt), har ofta observerats [12-14].

Smittvägen för viruset, SARS-CoV-2 är huvudsakligen genom droppar som utsöndras vid nysning, hosta eller tal. Överföring kan också ske från asymptomatiska personer. [15-17].

Coronavirus är ett höljeförsett virus [18-21]. Hög etanolkoncentration har visat sig vara mycket effektiv mot höljeförsedda virus [22].

Aerosol

Luften i tandkliniker har visat sig bli förorenad även efter de vanligaste tandbehandlingarna.

Under tandbehandlingar produceras luftburna partiklar av roterande och aerosolgenererande instrument. Aerosol kan innehålla saliv, blod och andra biologiska vätskor samt dentin-emaljrester, fragment av komposit, provisorisk cement, och putspasta.

Aerosol som genereras framför allt vid tandstensanering med ultraljudsinstrument kan förbli svävande i luften i upp till 30 minuter efter ingreppet. Mikrobiella aerosoler i tandkliniken kan spridas upp till 2,5 meter i diameter horisontellt och 1 meter i diameter vertikalt. Högre

bakteriebelastning har uppmätts 1,5 meter från munhålan än inom 1 meter från patienten [23]. Det saknas för närvarande data kring smittspridning via aerosol i tandvården [24].

Många variabler är inblandade i aerodynamik. Luftturbulens som uppstår när personer rör sig i rummet, öppnande och stängande av dörrar och förvaringsutrymmen påverkar hur aerosol, droppar och partiklar sedimenterar och förorenar ytor. Noggranna förberedelser av instrument och material inför behandling är viktigt. Ytterligare exempel på bidragande faktorer är inomhustemperatur, relativ luftfuktighet och luftkonditionering [25].

Viabelt (livsdugligt) Sars-CoV-2 virus kan, efter aerosolisering, återfinnas i luften i minst 3 timmar. Lämplig ventilation bör krävas i alla utrymmen där patienter behandlas [26].

Sars-CoV-2-viruset kan förbli viabelt på ytor i upp till 9 dagar. Varje potentiellt förorenad yta bör rengöras och desinficeras ofta. Coronavirus kan elimineras från ytor på 1 minut när ytor desinficeras med alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel eller motsvarande [26].

SMITTPREVENTIVA ÅTGÄRDER

Förebyggande munsköljning

Munhålan innehåller mer än 700 bakteriearter och uppskattningsvis mellan 300 och 2000 olika virusgenotyper [27]. Preoperativ antimikrobiell munsköljning (PPMR) med 1% väteperoxid eller 0,2% joderad povidon (Jodlösning, Nyodex) minskar antalet mikrober i munhålan. [27-29]. Även om det inte finns några publicerade bevis för att denna typ av munsköljning minskar eller förhindrar smittspridning av SARS-CoV-2 så minskar den sannolikt nivån av orala mikroorganismer i aerosoler och stänk som genereras under tandbehandling [6, 16, 27, 30]. När det är möjligt är användande av kofferdam att rekommendera.

Personlig skyddsutrustning

Korrekt handhygien anses vara en av de viktigaste förebyggande åtgärderna för att minska risken för smittspridning [31].

Handskar minskar mängden mikroorganismer som kan kontaminera huden vilket också medför att handhygien och handdesinfektion blir effektivare. Handskar är även ett väsentligt skydd vid stick- och skärskador [32].

Munskydd och andningsskydd ger varierande skydd mot aerosoler, stänk och sprayer. Kirurgiska munskydd klass II (enligt standard SS-EN 14683:2019) innebär reduktion av in/utandad mängd bakterier med 98% reduktion av partiklar >1µm (Bakteriefiltreringseffektivitet, BFE). Klass IIR innebär att munskydd är utformade för situationer där kraftiga stänk kan förekomma [33].

Andningsskydd (SS-EN 149:2001) med ventil innebär att luften filtreras från mikroorganismer i inandningen. Skyddet filtrerar däremot inte i utandningen. Klassificeras som FFP 1-3 där FFP 3 ger det högsta skyddet, 99% reduktion av partiklar >0,6µm [33].

Personlig skyddsutrustning innefattar förutom handskar och munskydd också klinikkläder samt användande av visir (alternativt skyddsglasögon) och skyddsförkläde. Regelbunden utbildning och utvärdering i korrekt användning, inklusive avlägsnande och kassering och eventuella medicinska kontraindikationer är väsentligt [24, 34-36].

Triage och patientmottagande

Patienter och personal uppmanas att inte komma till tandvårdskliniken vid symtom som tyder på Covid-19-eller influensa. Utvärdering av aktuellt hälsotillstånd (triage) kan ske genom mätning av kroppstemperatur med en icke-berörande termometer och genom kortfattad intervju (anamnes) [9, 11, 16]. Organisera patient- och personalflöden för att undvika trängsel i receptionen och väntrummet. Variera behandlings- och arbetstider. Undvik, i möjligaste mån, följeslagare, alternativt be följeslagare vänta utanför kliniken. Ytterligare försiktighetsåtgärder är att installera handdesinfektionsautomater i väntrum och förse patienter med munskydd under tider som de inte behandlas [26].

Aerosol och sugteknik

Korrekt sugteknik minska mängden aerosol och droppar [9, 11, 16, 28]. Under tandbehandlingar med aerosolgenererande utrustning har användningen av s.k. HVE, high-volyme evacuator, (i Sverige kallad vakuumsug) visat sig minska föroreningar som uppstår från operationsplatsen med mer än 90% [37, 38].

För att fånga vätskedroppar och aerosol som bildas vid tandvårdsarbete ska HVE utrustningen användas korrekt och med tillräckligt stor diameter i öppningen på sugmunstycket. Det är väsentligt att det inte är undertrycket som är viktigt utan vindhastigheten genom sugmunstycket. Detta till motsats mot kirurgiska sugar där det är flytande vätska som ska sugas upp och då behövs ett större undertryck.

COVID-19 OCH ORAL HÄLSA

Försummade eller uppskjutna tandvårdsbesök är en riskfaktor för allvarliga infektioner. Sämre oral hälsa har en direkt koppling till Covid-19 infektion och en högre risk för svår sjukdom hos patienter med Covid-19 [39].

Orala manifestationer märks hos cirka 45% av COVID-19-patienterna. Spottkörtlar, mandlar och tunga är mycket känsliga för SARS-CoV-2-infektion [40, 41].

Bland Covid-19-patienter är pro-inflammatoriska cytokiner och oxidativ stress, som är kända för att bidra till utvecklingen av periodontal sjukdom och metaboliska sjukdomar såsom fetma, diabetes mellitus och risk för kardiovaskulära (hjärta- kärl) sjukdomar, förhöjda.

Periodontal sjukdom kan förvärra symtomen på Covid-19. Patogener (sjukdomsalstrande bakterier) i munhålan spelar en kritisk roll vid utveckling av mycket allvarliga och livshotande Covid-19 relaterade immunreaktioner (cytokinstorm). [40, 41].

Sannolikheten för att bli smittad i tandkliniken är låg. [42, 43]. Publicerade data från USA visar att mindre än 1% av de undersökta tandläkarna (n = 2 195) hade fått Covid-19. Författarna drar slutsatsen att rekommenderade skyddsåtgärder kan vara tillräckliga vid tandvård för att förhindra smittspridning av SARS-CoV-2 [44].

LÄS VIDARE:


Referenser:

1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) [Internet] Stockholm: Socialstyrelsen [citerad 2021, Maj 28] https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2015-5-10.pdf

2. Socialstyrelsen Information om covid-19 till personal inom tandvård. [Internet] Stockholm: Socialstyrelsen [citerad 2021, Maj 28] https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-tandvarden/?utm_campaign=nyhetsbrev200324&utm_medium=email&utm_source=apsis

3. Sveriges Tandläkarförbund Information om Covid-19 [Internet] Stockholm: Sveriges Tandläkarförbund [citerad 2021, Maj 28] https://tandlakarforbundet.se/covid-19/

4. Svensk Förening för VårdHygien Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård. [Internet] Stockholm: Svensk förening för vårdhygien 2019-04-28 [citerad 2021, Maj 28] https://sfvh.se/riktlinjer-for-vardhygien-inom-svensk-tandvard-hobit

5. Centers for Disease Control and Prevention. Summary of Infection Prevention Practices in Dental Settings: Basic Expectations for Safe Care. [Internet] Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, US Dept of Health and Human Services; October 2016. [citerad 2021, Maj 28] https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/guidelines/index.htm

6. Centers for Disease Control and Prevention. Guidance for Dental Settings. Interim Infection Prevention and Control Guidance for Dental Settings During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic [Internet] Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, US Dept of Health and Human Services; December 2020. [citerad 2021, Maj 28] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html

7. Cassini A, Diaz Högberg L, Plachouras D, Quattrocchi A, Hoxha A, Simonsen S, et al Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. Lancet Infect Dis. 2019 Jan;19(1):56-66

8. Folkhälsomyndigheten Framtida kostnader för antibiotikaresistens. Slutredovisning av regeringsuppdrag om direkta och indirekta kostnader och konsekvenser av antibiotikaresistens i svensk vård [Internet] Stockholm Folkhälsomyndigheten, 2017. Artikelnummer: 02263-2017 [citerad 2021, Maj 28] https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e672a15843f04dbbbf0744628a0915b1/framtida-kostnader-antibiotikaresistens-01229-2017.pdf

9. Izzetti R, Nisi M, Gabriele M, Graziani F. COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy. J Dent Res. 2020 Aug;99(9):1030-1038. doi: 10.1177/0022034520920580. Epub 2020 Apr 17. PMID: 32302257.

10. Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 2020 Feb 22;395(10224):565-574. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30251-8. Epub 2020 Jan 30. PMID: 32007145; PMCID: PMC7159086.

11. Meng L, Hua F, Bian Z. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine. J Dent Res. 2020 May;99(5):481-487.

12. Cevik M, Bamford CGG, Ho A. COVID-19 pandemic-a focused review for clinicians. Clin Microbiol Infect. 2020 Jul;26(7):842-847. doi: 10.1016/j.cmi.2020.04.023. Epub 2020 Apr 25. PMID: 32344166; PMCID: PMC7182753.

13. Giacomelli A, Pezzati L, Conti F, Bernacchia D, Siano M, Oreni L, et al. Self-reported Olfactory and Taste Disorders in Patients With Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 Infection: A Cross-sectional Study. Clin Infect Dis. 2020 Jul 28;71(15):889-890. doi: 10.1093/cid/ciaa330. PMID: 32215618; PMCID: PMC7184514.

14. Pascarella G, Strumia A, Piliego C, Bruno F, Del Buono R, Costa F, et al. COVID-19 diagnosis and management: a comprehensive review. J Intern Med. 2020 Aug;288(2):192-206. doi: 10.1111/joim.13091. Epub 2020 May 13. PMID: 32348588; PMCID: PMC7267177.

15. Ortiz-Prado E, Simbaña-Rivera K, Gómez-Barreno L, Rubio-Neira M, Guaman LP, Kyriakidis NC, et al. Clinical, molecular, and epidemiological characterization of the SARS-CoV-2 virus and the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), a comprehensive literature review. Diagn Microbiol Infect Dis. 2020 Sep;98(1):115094. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2020.115094. Epub 2020 May 30. PMID: 32623267; PMCID: PMC7260568.

16. Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci. 2020 Mar 3;12(1):9. doi: 10.1038/s41368-020-0075-9. PMID: 32127517; PMCID: PMC7054527.

17. Wei WE, Li Z, Chiew CJ, Yong SE, Toh MP, Lee VJ. Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 – Singapore, January 23-March 16, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Apr 10;69(14):411-415. doi: 10.15585/mmwr.mm6914e1. PMID: 32271722; PMCID: PMC7147908.

18. Li W, Moore MJ, Vasilieva N, Sui J, Wong SK, Berne MA, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus. Nature. 2003 Nov 27;426(6965):450-4. doi: 10.1038/nature02145. PMID: 14647384; PMCID: PMC7095016.

19. Wan Y, Shang J, Graham R, Baric RS, Li F. Receptor Recognition by the Novel Coronavirus from Wuhan: an Analysis Based on Decade-Long Structural Studies of SARS Coronavirus. J Virol. 2020 Mar 17;94(7):e00127-20. doi: 10.1128/JVI.00127-20. PMID: 31996437; PMCID: PMC7081895.

20. Yan R, Zhang Y, Li Y, Xia L, Guo Y, Zhou Q. Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2. Science. 2020 Mar 27;367(6485):1444-1448. doi: 10.1126/science.abb2762. Epub 2020 Mar 4. PMID: 32132184; PMCID: PMC7164635.

21. Zhang L, Lin D, Sun X, Curth U, Drosten C, Sauerhering L, et al. Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis for design of improved α-ketoamide inhibitors. Science. 2020 Apr 24;368(6489):409-412. doi: 10.1126/science.abb3405. Epub 2020 Mar 20. PMID: 32198291; PMCID: PMC7164518.

22. Golin AP, Choi D, Ghahary A. Hand sanitizers: A review of ingredients, mechanisms of action, modes of delivery, and efficacy against coronaviruses. Am J Infect Control. 2020 Sep;48(9):1062-1067. doi: 10.1016/j.ajic.2020.06.182. Epub 2020 Jun 18. PMID: 32565272; PMCID: PMC7301780.

23. Zemouri C, de Soet H, Crielaard W, Laheij A. A scoping review on bio-aerosols in healthcare and the dental environment. PLoS One. 2017 May 22;12(5):e0178007. doi: 10.1371/journal.pone.0178007. PMID: 28531183; PMCID: PMC5439730.

24. Verbeek JH, Rajamaki B, Ijaz S, Sauni R, Toomey E, Blackwood B, et al. Personal protective equipment for preventing highly infectious diseases due to exposure to contaminated body fluids in healthcare staff. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Apr 15;4(4):CD011621. doi: 10.1002/14651858.CD011621.pub4. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2020 May 15;5:CD011621. PMID: 32293717; PMCID: PMC7158881.

25. Gandolfi MG, Zamparini F, Spinelli A, Sambri V, Prati C. Risks of Aerosol Contamination in Dental Procedures during the Second Wave of COVID-19-Experience and Proposals of Innovative IPC in Dental Practice. Int J Environ Res Public Health. 2020 Dec 1;17(23):8954. doi: 10.3390/ijerph17238954. PMID: 33271981; PMCID: PMC7729834.

26. Checchi V, Bellini P, Bencivenni D, Consolo U. COVID-19 dentistry-related aspects: a literature overview. Int Dent J. 2020 Jul 5. doi: 10.1111/idj.12601. Epub ahead of print. PMID: 32623723.

27. Den norske tannlegeforeningens tidene. Gussgard AM, Valen H, Olsvik Ø, Jokstad A. Aerosol i tannhelseklinikken Del 1: Risiko for smitte. Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 130(9): 676–87 [Article in Norwegian, with English summary] [Internet] [citerad 2021, Maj 28] https://www.tannlegetidende.no/i/2020/9/m-58

28. Den norske tannlegeforeningens tidene. Gussgard AM, Valen H, Olsvik Ø, Jokstad A. Aerosol i tannhelseklinikken. Del 2: Tiltak for å begrense smitte Nor Tannlegeforen Tid 2020; 130(9): 690—702 [Article in Norwegian, with English summary] [Internet] [citerad 2021, Maj 28] https://www.tannlegetidende.no/i/2020/9/m-857

29. Ortega KL, Rech BO, El Haje GLC, Gallo CB, Pérez-Sayáns M, Braz-Silva PH. Do hydrogen peroxide mouthwashes have a virucidal effect? A systematic review. J Hosp Infect. 2020 Dec;106(4):657-662. doi: 10.1016/j.jhin.2020.10.003. Epub 2020 Oct 12. PMID: 33058941; PMCID: PMC7548555.

30. Burton MJ, Clarkson JE, Goulao B, Glenny AM, McBain AJ, Schilder AG, et al. Antimicrobial mouthwashes (gargling) and nasal sprays administered to patients with suspected or confirmed COVID-19 infection to improve patient outcomes and to protect healthcare workers treating them. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Sep 16;9:CD013627. doi: 10.1002/14651858.CD013627.pub2. PMID: 32936948.

31. Centers for Disease Control and Prevention. Morbidity and Mortality Weekly Report. Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force. Morbidity and Mortality Weekly Report October 25, 2002. Vol 51 No RR-16 . [Internet] Atlanta, GA: Centers for

Disease Control and Prevention, US Dept of Health and Human Services; October 2016. [citerad 2021, Maj 28] https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5116.pdf

32. Mast ST, Woolwine JD, Gerberding JL. Efficacy of gloves in reducing blood volumes transferred during simulated needlestick injury. J Infect Dis. 1993 Dec;168(6):1589-92. doi: 10.1093/infdis/168.6.1589. PMID: 8245553.

33. Textilhögskolan Högskolan Borås. Examensarbete för Teknologi Kandidatexamen med huvudområde Textilteknologi Rapport nr 2020.2.10. [Internet] Borås 2020-06-12. [citerad 2021, Maj 28] https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1450636/FULLTEXT01.pdf

34. Arbetsmiljöverket. Smittrisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker. (AFS 2018:4) [Internet] Stockholm: Arbetsmiljöverket 2020, april 6 [citerad 2021, Maj 28] https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2018_4.pdf

35. Aggarwal N, Dwarakanathan V, Gautam N, Ray A. Facemasks for prevention of viral respiratory infections in community settings: A systematic review and meta-analysis. Indian J Public Health. 2020 Jun;64(Supplement):S192-S200. doi: 10.4103/ijph.IJPH_470_20. PMID: 32496254.

36. Gallagher JE, Johnson I, Verbeek JH, Clarkson JE, Innes N. Relevance and paucity of evidence: a dental perspective on personal protective equipment during the COVID-19 pandemic. Br Dent J. 2020 Jul;229(2):121-124. doi: 10.1038/s41415-020-1843-9. PMID: 32710059; PMCID: PMC7380159.

37. Umar D, Basheer B, Husain A, Baroudi K, Ahamed F, Kumar A. Evaluation of bacterial contamination in a clinical environment. J Int Oral Health. 2015 Jan;7(1):53-5. PMID: 25709369; PMCID: PMC4336662.

38. Harrel SK, Molinari J. Aerosols and splatter in dentistry: a brief review of the literature and infection control implications. J Am Dent Assoc. 2004 Apr;135(4):429-37. doi: 10.14219/jada.archive.2004.0207. PMID: 15127864; PMCID: PMC7093851.

39. Coke CJ, Davison B, Fields N, Fletcher J, Rollings J, Roberson L, et al. SARS-CoV-2 Infection and Oral Health: Therapeutic Opportunities and Challenges. J Clin Med. 2021 Jan 5;10(1):156. doi: 10.3390/jcm10010156. PMID: 33466289; PMCID: PMC7795434.

40. Kathree BA, Khan SB, Ahmed R, Maart R, Layloo N, Asia-Michaels W. COVID-19 and its impact in the dental setting: A scoping review. PLoS One. 2020 Dec 18;15(12):e0244352. doi: 10.1371/journal.pone.0244352. PMID: 33338073; PMCID: PMC7748282.

41. Atukorallaya DS, Ratnayake RK. Oral Mucosa, Saliva, and COVID-19 Infection in Oral Health Care. Front Med (Lausanne). 2021 Apr 22;8:656926. doi: 10.3389/fmed.2021.656926. PMID: 33968961; PMCID: PMC8100190.

42. Meng L, Ma B, Cheng Y, Bian Z. Epidemiological Investigation of OHCWs with COVID-19. J Dent Res. 2020 Dec;99(13):1444-1452. doi: 10.1177/0022034520962087. Epub 2020 Sep 27. PMID: 32985329; PMCID: PMC7527907.

43. Banakar M, Bagheri Lankarani K, Jafarpour D, Moayedi S, Banakar MH, Mohammad Sadeghi A. COVID-19 transmission risk and protective protocols in dentistry: a systematic review. BMC Oral Health. 2020 Oct 8;20(1):275. doi: 10.1186/s12903-020-01270-9. PMID: 33032593; PMCID: PMC7543039.

44. Estrich CG, Mikkelsen M, Morrissey R, Geisinger ML, Ioannidou E, Vujicic M, et al. Estimating COVID-19 prevalence and infection control practices among US dentists. J Am Dent Assoc. 2020 Nov;151(11):815-824. doi: 10.1016/j.adaj.2020.0

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons