A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 17 feb 2022

Publiceringsdatum 1 jul 2020

Tandvårdsstöden

BAKGRUND

Inom tandvården idag har vi flera olika ersättningssystem att förhålla oss till. De syftar huvudsakligen till att ge patienterna ekonomisk möjlighet att kunna hålla tänder och mun friska, och ha en acceptabel tuggfunktion. Dessa stöd är införda i olika perioder och överlappar därför varandra. Det kan vara svårt att hålla reda på vilket stöd patienten kan ha rätt till, men det är vårt ansvar inom tandvården att hjälpa patienterna få det stöd de är berättigade till. I många fall krävs det läkarintyg för att bekräfta en medicinsk diagnos eller en funktionsnedsättning. Där kan vi i tandvården vara till stor hjälp med att informera och vägleda patienterna om vilka rättigheter de har och vilka intyg som skall fyllas i. Till de olika tandvårdsstöden krävs olika blanketter för läkarintyg. Vi kan hjälpa patienterna med att skicka med ett ej ifyllt läkarintyg, en broschyr eller maila en länk gällande aktuellt stöd.

Revisionspatienter i tandvården kan vara aktuella för intyg, men de är ofta inte medvetna om möjligheten. Det kan vara en patient med funktionsnedsättning efter en stroke, en patient med parkinsons sjukdom eller reumatoid artrit. En annan stor grupp som kan vara aktuell för subventionerad tandvård är de med en psykisk funktionsnedsättning. Inom tandvården träffar vi ofta äldre patienter med omfattande hjälp av anhöriga och/eller hemtjänst som kan har rätt till tandvårdsintyg, N-tandvård.

Detta är en sammanfattning för att hitta rätt stöd till rätt patient.

 

DE OLIKA TANDVÅRDSSTÖDEN

Statens finansiering av tandvården kan delas upp i två huvudgrupper:

Statligt tandvårdsstöd

Lämnas i form av Allmänt tandvårdsbidrag (ATB), Särskilt tandvårdsbidrag (STB) och tandvårdsersättning. Lag (2011:1189). Detta hanteras av Försäkringskassan.

 

Det Regionala stödet

Delas upp i det Särskilda tandvårdsstödet som består av Nödvändig tandvård, F-tandvård och Tandvård som led i sjukdom.

Regionen hanterar även Oralkirurgiskt anslag enligt tandvårdsförordningens §2 samt Barn och Ungdomstandvård.

Fördelningen och hanteringen av stöden kan se olika ut mellan regionerna.

Strateger och bedömningstandläkare finns knutna till regionerna. De utformar anvisningar, hanterar stöd och tandvårdsintyg samt bedömer om vården är rimlig och ingår i det Särskilda tandvårdsstödet.

Eftersom regionernas regelverk/anvisningar ser olika ut hänvisas till de olika regionernas hemsidor i detaljer och förhandsprövningar av vården. Dessa länkar finns längst ned i detta faktablad!

 

 

STB Särskilt tandvårdsbidrag

Hanteras av Försäkringskassan och är en del av det statliga tandvårdsstödet.

Riktas till personer med sjukdomar och funktionsnedsättning som medför ökad risk för försämrad tandhälsa. Läkarintyg på särskild blankett.

Patienten tar med intyget till tandvården. För vissa grupper behöver intyget förnyas efter 4 år. Vid muntorrhet skall detta även bekräftas med ett salivprov:

 • Stimulerat salivprov skall uppvisa högst 0,7ml/min under 5 minuter.
 • Vilosalivprov skall uppvisa högst 0,1ml/min under 15 minuter.

STB får användas för betalning av ersättningsberättigande förebyggande tandvårdsåtgärder under två perioder om vardera högst sex månader varje år, räknat från och med den 1 januari respektive den 1 juli.

Läs även föreskrifter och allmäna råd från Socialstyrelsen för fler detaljer här.

Läkarintyget finns här på Socialstyrelsens hemsida. Du kan skriva ut denna och be patienten få den ifylld av sin ordinarie läkare.

Du kan också klicka på bilden bredvid för att komma direkt till filen.

 

Patientgrupper:

 • Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet pga strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • KOL med ordinerad syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös colit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna vid anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosuppression på grund av behandling med läkemedel
 • Organtransplantation

 

 

F-tandvård

F-tandvård är tandvårdsstöd vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

F-tandvård omfattar personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling, där läkare gör bedömning av funktionsnedsättningen.

Läkarintyget finns här på Socialstyrelsens hemsida. Du kan skriva ut denna och be patienten få den ifylld av sin ordinarie läkare.

Du kan också klicka på bilden bredvid för att komma direkt till filen.

 

Patientgrupper:

 • Svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • MS – Multipel Skleros
 • CP – Cerebral Pares
 • RA – Reumatoid Artrit
 • SLE – Systemisk Lupus Erythematosus
 • Sklerodermi
 • ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros
 • Orofacial funktionsnedsättning
 • Stroke – symtom som kvarstår efter sex månader
 • Sällsynta diagnoser med eller utan orala symtom

 

Tandvård som ersätts

Bastandvård, undersökningar, sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder, lagningar, extraktioner, rotfyllningar och avtagbar protetik. Ingen fast protetik.

Patientavgift som i övriga vården, se respektive regions hemsida för exakta belopp gällande tandhygienist-, allmäntandläkare- och specialisttandläkarbesök. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet. Vårdens frikort gäller även här. Varje region har sina begränsningar när det gäller behandling angående summor och antalet åtgärder innan vården skall förhandsprövas. Se respektive regions hemsida för anvisningar längst ned i faktabladet.

 

 

Nödvändig tandvård (N-tandvård)

Intyg för nödvändig tandvård kan, enligt Socialstyrelsen, nedanstående personkrets vara berättigade till:

 • N1: omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
 • N2: får varaktig och omfattande hemsjukvård,
 • N3: omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
 • N4: bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.

Grupp N4 omfattar också personer med psykossjukdom eller annan grav psykisk störning som varat längre än ett år. Den diagnostiserade psykiska sjukdomen ska ha medfört ett omfattande funktionshinder som gör att man av egen kraft inte kan uppsöka tandvården eller inse behovet av tandvård. Det är inte boendeformen som är avgörande för om en person omfattas, utan det individuella behovet av vård, service och omvårdnad.

Handläggningen av tandvårdsintygen varierar mellan regionerna. Regioner och kommuner har olika lösningar på vem som utfärdar intygen. Ofta kan det vara en biståndsbedömare eller medicinskt ansvarig sköterska, ibland en bedömningstandläkare. Även här kan tandvårdspersonal vara behjälpliga att informera patienten om att stödet finns och slussa dem vidare till rätt instans för att söka intyget. En grupp som ofta glöms bort är de som bor hemma med stor hjälp av anhöriga och/eller hemtjänst

Tandvård som ersätts: bastandvård, undersökning, sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder, lagningar, extraktioner, rotfyllningar och avtagbar protetik. Fast protetik kan i undantagsfall ingå i Nödvändig tandvård.

Patientavgift som i övriga vården, se respektive regions hemsida för exakta belopp gällande tandhygienist-, allmäntandläkare- och specialisttandläkare-besök. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet. Vårdens frikort gäller även här. Varje region har sina begränsningar när det gäller behandling angående summor och antalet åtgärder innan vården skall förhandsprövas. Se respektive regions hemsida för anvisningar.

Patienter med intyg om Nödvändig tandvård har även rätt till Uppsökande verksamhet och munhälsobedömning.

 

 

Tandvård som led i sjukdom (S-tandvård)

Tandvård till hälso-och sjukvårdstaxa kan vara aktuellt när en patient skall genomgå medicinsk behandling eller har missbildningar/skador i käken/tänderna som orsakats av en sjukdom eller medfödd missbildning. Det kan även vara aktuellt när vi inom tandvården utför en medicinsk behandling, som en skena för att minska antalet apnéer nattetid. Det är viktigt att medicinsk behandling inte skall behöva ställas in, eller få sämre resultat för att patienten inte har råd med tandvård.

Behandlingsåtgärderna förutsätts, i de flesta fall, ske under begränsad tid. Vanligtvis innebär det ett år. Ibland kan en del av behandlingen ersättas som led i sjukdom och andra delar med Försäkringskassans ersättningssystem.

 

Dessa sjukdomar, tillstånd och besvär ger rätt till tandvård som en del i sjukdomsbehandlingen:

 • Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i ansikte eller käkområde
 • Tandvårdsbehandling på grund av skador, defekter i ansiktet eller runt käken som beror på en sjukdom
 • Behandling av tandskada som orsakats av ett epileptiskt anfall
 • Infektionssanering inför medicinsk behandling där infektionsfrihet är ett krav
 • Förändringar i munnens slemhinna som beror på sjukdom, medicin eller nedsatt immunförsvar
 • Utredning där det finns en misstanke om odontologiskt samband med patientens grundsjukdom
 • Infektionssanering vid strålbehandling mot huvudet eller halsen
 • Svåra och långvariga smärtor i ansiktet eller runt käken/Orofaciala smärtsyndrom
 • Behandling av sömnapné – andningsuppehåll under sömnen
 • Behandling av extrem tandvårdsrädsla
 • Utbyte av tandfyllning vid avvikande reaktion på dentala material
 • Byte av tandfyllningar som led i en medicinsk rehabilitering
 • Frätskador på tänder efter ätstörningssjukdomar och refluxsjukdom

Tandvården ges till hälso och sjukvårdstaxa. Patientavgift som i övriga vården, se respektive regions hemsida för exakta belopp gällande tandhygienist-, allmäntandläkare- och specialisttandläkarbesök. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet. Vårdens frikort gäller även här.

De olika grupperna varierar stort och det är viktigt att läsa Regelverket/Anvisningar som gäller i den Region patienten är skriven.

I vissa kategorier ingår enbart en utredning och i vissa ingår omfattande protetiska behandlingar, tex vid anomalier.

 

 

Länkar till Regioners hemsidor om Särskilt tandvårdsstöd

Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland

Jämtland Härjedalen

Jönköpings län

Kalmar län

Kronoberg

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Örebro 

Östergötland

 

Andra länkar:

https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/kostnader-och-ersattningar-inom-tandvard/

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2007-103-1_20071031.pdf

https://www.forsakringskassan.se/privatperson/tandvard/tandvardsstod

 

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons