A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Juridisk information

Informationen på www.internetodontologi.se är av utpräglad fackmannamässig karaktär. Den riktar sig till svensk tandsjukvård och är anpassad till svenska förhållanden.

Av vad som sagts ovan följer att informationen på www.internetodontologi.se inte skall användas av andra än behöriga. Informationen är av generell karaktär och skall inte ersätta rådgivning eller behandling av tandläkare eller annan personal inom tandsjukvården. Personer med hälsoproblem eller misstanke om hälsoproblem uppmanas att söka tandläkare och inte förlita sig på informationen på www.internetodontologi.se.

Enskilda tandläkares texter på www.internetodontologi.se är endast uttryck för respektive tandläkares uppfattning och skall inte uppfattas som konsensusdokument.

Internetmedicin AB (som är huvudman för www.internetodontologi.se), författare, redaktörer och övriga inblandade gör sitt bästa för att informationen på www.internetodontologi.se är uppdaterad, korrekt och i överensstämmelse med den medicinska vetenskapens ståndpunkt. Den medicinska vetenskapen utvecklas dock ständigt. Nya forskningsrön ändrar behandlingsmetoderna dagligen. Det kan därför inte garanteras att informationen vid varje tillfälle uppfyller ovan nämnda krav. Det kan inte heller garanteras att informationen är fri från skrivfel eller textbortfall.

Tandläkare skall själv värdera informationen på www.internetodontologi.se och vid behov bekräfta informationen med andra källor innan den används som vägledning vid medicinsk rådgivning eller behandling. Detta gäller särskilt dosering av läkemedel, indikationer och kontraindikationer.

Internetmedicin AB, författare, redaktörer och övriga inblandade åtar sig inget ansvar för att behandling m m i enlighet med informationen ger visst, i informationen angivet resultat. Inte heller åtar man sig något ansvar gentemot tredje man för skada som uppstår som en följd av behandling m m i enlighet med informationen.

Internetmedicin AB förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till www.internetodontologi.se.

Internetmedicin AB
(org nr: 556583-6250)
Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka
Telefon: 031-40 74 50
E-post: info@internetmedicin.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons