A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 27 feb 2023

Publiceringsdatum 21 feb 2023

Ortodontiremiss

BAKGRUND

En remiss är en skriftlig begäran om övertagande av vårdansvar för patienten (1). Det är viktigt att remissen innehåller väsentlig information baserad på patientens behov och remittentens frågeställning. Genom en välskriven remiss med tydlig frågeställning förenklas remissprioriteringen vilket ökar möjligheterna att fördela resurserna och ge patienterna en jämlik, tillgänglig och resurseffektiv vård vilket är målet för god vård enligt Socialstyrelsen (2). Tydliggör också om remissen enbart gäller konsultation.

Allmäna råd

En remiss ska innehålla information om patienten så att behandlingen kan utföras på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Allmäntandläkaren är oftast den som har mest kunskap och kännedom om patienten. Detta då den oftast gått regelbundet på samma klinik under många år. Mycket av denna samlade information om patienten är värdefull för ortodontispecialisten.

Vissa remisser har en övergripande orsaksruta. I den kan man ange det övergripande syftet med remissen. Beroende på landsting/region så är det organiserat på olika sätt. Man kan behöva ange något så övergripande som ifall remissen avser att patienten ska;

 • Till planeringslistan (kö)
 • För konsultation
 • In för behandling direkt med förtur

REMISSUTFORMNING

Remisstexten rekommenderas innehålla följande information:

Problemställning

Vad är patientens problem. Detta för att få en uppfattning om patientens förväntningar samt för att kunna skilja mellan det subjektiva och eventuellt objektiva behandlingsbehovet.

Anamnes och status av betydelse för ortodontibehandling

Allmänsjukdomar, allergier och medicinering

Diagnos

 • Extraoral bedömning
  Bör innehålla information om ev. extraorala avvikelser; profil, asymmetrier
 • Dentalstadium
  För att få uppfattning om patients dentala ålder i förhållande till kronologisk ålder samt om tänder saknas eller är retinerade
 • Sagitell relatation
  Anges alltid:
  • Antigen i formen Angle I, Angle II, Angle II:1, Angle II:2, Angle III,
  • Alternativt neutralt bett, postnormalt bett eller prenormalt bett.
  • Vid postnormalt bett är det viktigt att ange om det även föreligger en stor horisontell överbitning samt om läppslutet är ansträngt eller ofullständigt. Detta är information som används för att avgöra om bettavvikelsen ska behandlas eller inte.
  • Vid prenormalitet så ska man ange om det även föreligger en frontal invertering och om patienten kan bita kant i kant.
 • Ev. vertikal avvikelse
  Öppet bett alternativt djupt bett.
  • Ge även information om ifall det öppna bettet är frontalt eller lateralt. Vid djupt bett är det viktigt att ange om det är gingival påbitning eller ej. Detta då det är avgörande för om avvikelsen ska behandlas eller ej.
 • Ev transversell avvikelse
  Korsbett och-/eller saxbett
 • Ev funktionella avvikelser
  Tvångsföringar, munandning etc.
 • Ev utrymmesavvikelse
  Trångställningar och glesställningar.
  Anges för fronttandsområde för var käke för sig som:
  • lätt (0-2mm)
  • måttlig (2-4mm)
  • grav (> 4mm)
 • Ev enstaka tandpositionsfel
  Till exempel felställda och eller roterade tänder, avsaknad av tandanlag, retinerade tänder, enstaka inverterade tänder, enstaka tänder i kors- och saxbitning etc. Ofta är detta det enda man får men för att kunna ta ställning till åtgärd så måste man veta hur bettet ser ut i övrigt.

Kariessituation och OH enligt Munhälsoprofil

 • God/Måttlig/Dålig
 • Vi behandlar aldrig patienter som är kariesaktiva och eller har dålig munhygien/gingivala problem. Om detta anges på ett korrekt sätt påbörjas aldrig behandlingar som måste avbrytas, vilket är kostnadsbesparande för klinik och viktigt för att inte förvärra patientens hälsostatus.

Kooperation och uteblivande

Ortodontibehandling kan pågå under flera år och kräver att patienten koopererar. Avgörande är då att veta hur det fungerat i tidigare behandlingssituationer.

Tidigare ortodontibehandling

För bedömning av prognos och behandlingsutfall är det viktigt med information om eventuell tidigare ortodontibehandling. Om inget avgörande förändrats sedan patienten behandlas med en kooperationsberoende apparatur så vill man undvika att upprepa misslyckade behandlingar och göra patienter behandlingströtta eller vice versa.

Foto, röntgen och modeller

Bra att info om aktuella foto och röntgen finns. Även var man kan hitta dem. Detta för att undvika dubbelarbete.

Övrigt

 • Önskemål och information som kan påverka behandlingens genomförande och utfall.
 • Rekommenderad åtgärd
 • Ev information från konsult

Referenser

 1. Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.; SOFS 2004:11
 2. Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Länk: 2022-11-03.
  Om kunskapsstyrning | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons