A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 2 mar 2023

Publiceringsdatum 8 feb 2012

Korsbett, enkelsidigt

BAKGRUND

Unilateralt (enkelsidigt) korsbett är en av de vanligaste bettavvikelserna i växelbettet, med en prevalens på drygt 10 %. Bettavvikelsen innebär att överkäkens och underkäkens bredd inte passar ihop när man biter samman käkarna (fig 1). Detta betyder att underkäken glider åt sidan vid sammanbitning (så kallad tvångsföring) och orsakar korsbett på ena sidan samt deviation från mittlinjen.
Det råder enighet i den vetenskapliga litteraturen om att tvångsförande korsbett kan orsaka stora kliniska problem och att utebliven behandling medför negativa konsekvenser för käktillväxt och ansiktssymmetri och kan även ge bettfunktionsstörning samt temporomandibulär funktionsstörning.

Fig 1 – unilateralt korsbett

Orsaker

Orsaken till unilateralt korsbett kan exempelvis vara sugovana (napp, tumme) hos barnet, eller munandning på grund av trånga näsgångar. I normala fall utövar tungan ett visst tryck mot käkarna som ger en balans mellan över- och underkäken. Vid finger- och nappsugning eller munandning störs denna balans då tungan endast utövar tryck mot underkäken. Detta innebär att överkäken minskar i transversalled och att bettet inte passar ihop vid sammanbitning.

BEHANDLING

God tandvård innebär att använda effektiva behandlingsmetoder med god långsiktig stabilitet och kostnadseffektivitet. Således refereras här endast till studier med så högt vetenskapligt underlag som möjligt som visat på effektivitet, långsiktig stabilitet och kostnadseffektivitet vid korrektion av unilateralt korsbett i växelbettet.

Behandling av korsbett i primära bettet består i att informera föräldrarna om att man bör försöka få barnet att bryta denna vana, i de fall sugvana kvarstår. Därefter kan man försöka slipa på de interferenser som orsakar tvångsföringen.
Studier har visat att detta kan ge gott resultat. Insatsen är enkel och kostnaden låg.

Behandling av enkelsidigt korsbett i växelbettet eller sena mjölktandsbettet utförs vanligen med Quad Helix-apparatur (fig 2) eller expansionsplåt (fig 3).

Fig 2 – Quad Helix


Fig 3 – Expansionsplåt

Med utgångspunkt från bevisnivåerna som definierats av SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) kan man med nuvarande vetenskapligt underlag konstatera att:

 • Quad Helix är en mycket effektiv behandlingsmetod och är överlägsen expansionsplåten.
 • Vid lyckad korsbettsbehandling, antingen med Quad Helix eller med expansionsplåt, kan man förvänta sig likvärdig långsiktig stabilitet och prognosen är mycket gynnsam.

När det gäller kostnadseffektivitet har endast en studie jämfört direkta och indirekta kostnader vid behandling med Quad Helix och expansionsplåt och man kunde då konstatera att:

 • Quad Helix är mer kostnadseffektiv än expansionsplåt.
 • Quad Helix hade lägre direkta och indirekta kostnader och färre misslyckade behandlingar som behövde göras om.

BEHANDLINGSGÅNG

Quad Helix

 1. Vid behov: applicera separationsligaturer mesialt och distalt om tänderna 16, 26. Avvakta separationseffekt 4-7 dagar.
 2. Utprovning av ortodontiska band på tänderna 16, 26. Avtryck i alginat av överkäken med banden på plats. Nya separationsligaturer innan patienten går hem. Avtryck med band skickas till tandtekniker.
 3. Cirka en vecka senare avlägsnas separationsligaturerna och apparaturen cementeras.
  Innan apparaturen sätts på plats, vid fakultativt avtagbar Quad Helix, ligeras själva Quad Helix-bågen fast i de palatinala rören på molarbanden. Därefter sker aktivering, det vill säga apparaturen expanderas en molarbredd över både molarområdet och hela vägen fram till hörntandsområdet.
 4. Därefter rekommenderas att patienten kommer var 6:e vecka för kontroll och eventuell reaktivering av apparaturen. En Quad Helix-behandling beräknas ta ca 6 månader. Därefter bör bettet retineras lika lång tid (bågen kan sitta kvar passivt som retention).

Expansionsplåt

 1. Avtryck i alginat av överkäken. Därefter beskrivs på tandteknisk rekvisition önskemål om utformning, såsom dubbla adamsklammrar och expansionsskruv.
 2. När apparaturen är tillverkad hos teknikern lämnas expansionsplåten ut med noggranna instruktioner till patienten och målsman både med avseende på användning (dygnet runt) och på expansion (patienten bör skruva med expansionsnyckeln ett hål per vecka).
  Vid kontinuerlig dygnet runt-användning kan patienten skruva två gånger i veckan.
  Vid utlämnandet av expansionsplåten är det viktigt att se till att påbitning inte förekommer på Adamsklamrarna. Om man har Adamsklamrar på primära 4:or får man ofta slipa lite på de primära molarerna ocklusalt i underkäken för att undvika påbitning.
 3. Då expansionsplåten är en kooperationsberoende apparatur är prognosen svår att förutse. Vid god kooperation bör korsbettet vara hävt inom ett år. Bettet retineras nattetid i ett halvår med befintlig apparatur.

NATIONELLA RIKTLINJER 2021

Effekt av åtgärd:

Vid unilateralt eller bilateralt korsbett med instabil ocklusion hos prepubertala barn leder behandling med ortodontisk apparatur, jämfört med att inte få någon behandling, till minskad asymmetrisk tillväxt av ansiktet (konsensus).

Motivering:

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad, och 5 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden får ansiktet att växa mindre asymmetriskt, och kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.


Referenser

Andrade Ada S, Gameiro GH, Derossi M, Gaviao MB. Posterior crossbite and functional changes. A systematic review. Angle Orthod 2009;79:380-386.

Bjerklin K. Follow-up control of patients with unilateral posterior cross-bite treated with expansion plates or the quad-helix appliance. J Orofac Orthop 2000;61:112-124.

Drummond M. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3 ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Larsson E, Bishara S. The influence of oral habits on the developing dentition and their treatment: Clinical and historical perspectives. 2nd ed. Oslo. 2003.

Lindner A. Longitudinal study on the effect of early interceptive treatment in 4-year-old children with unilateral cross-bite. Scand J Dent Res 1989;97:432-438.

Petrén S. Correction of unilateral posterior crossbite in the mixed dentition. Studies of effectiveness, stability and cost-effectivness. (Thesis). Swed Dent J Suppl. 2011;(212):11-83.

Petrén S, Söderfeldt B, Bondemark L. A systematic review concerning early orthodontic treatment of unilateral posterior crossbite. Angle Orthod 2003;73:588-96.

Petrén S, Bondemark L. Correction of unilateral posterior crossbite in the mixed dentition: a randomized controlled trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008;133:790.e7-13.

Petrén S, Bjerklin K, Bondemark L. Stability of Unilateral Posterior Crossbite Correction in the Mixed Dentition -an RCT-study with a 3-year Follow-up. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011;139:e73-e81.

Petrén S, Bjerklin K, Marké L-Å, Bondemark L. Early Treatment of Posterior Crossbite – an RCT Study on Cost-Minimization. Eur J Orthod 2011;doi:10.1093/ejo/crj047.

SBU-sammanfattning och kommentar på systematisk översikt från Cochrane Collaboration avseende korsbett. https://www.sbu.se/2022_10

Swedish council on technology assessment in health care (SBU), http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-evidensstyrka/

Sollenius O, Petrén S, Bondemark L. An RCT on clinical effectiveness and cost analysis of correction of unilateral posterior crossbite with functional shift in specialist and general dentistry. Eur J Orthod. 2019 Apr 11. pii: cjz014. doi: 10.1093/ejo/cjz014.

Annons
Lediga jobb
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons