A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 11 okt 2019

Publiceringsdatum 20 mar 2012

Gingivit

BAKGRUND

Gingivit är en inflammation i mjukvävnaden runt tänderna. Gingivit är, till
skillnad från parodontit, reversibel och icke destruktiv och ger ingen förlust av
stödjevävnad.
Gingivit är den vanligast förekommande formen av parodontal sjukdom hos både
barn och vuxna, med en prevalens på 38-90 %.
I vissa studier kan man se en skillnad i förekomst av gingivit mellan stad och landsbygd.

Orsaker

Den primära orsaken till alla parodontala sjukdomar, inklusive gingivit, är
kolonisation av mikroorganismer. De domineras i det subgingivala placket av
anaeroba bakterier. Mikroorganismerna fastnar i proteinfilmen, pellikeln, som
bildas på tandytan under dagen. Får de sedan ligga orörda, organiserar de sig i
en biofilm som koloniserar både tandytan och tandköttsfickan. Biofilmen blir mer
patogen om den får sitta orörd, då typen av bakterier ändrar sig och antalet
gramnegativa bakterier och spirocheter ökar. Biofilmen ger inflammationssvaret
i gingivan som leder till de symtom vi ser kliniskt.
Vid en underliggande slemhinnesjukdom som exempelvis Oral lichen planus (OLP) kan man se en ökning av antalet parodontala patogener som tyder på att dessa två inflammatoriska tillstånd samverkar.

Det förekommer även icke-plackinducerade gingivala sjukdomar som har en allmänmedicinsk patogenes.

KLINISKA FYND

Gingivit ses kliniskt som en inflammation i gingivan, vilket kan ge upphov till en
eller flera förändringar i mjukvävnaden, bland annat rodnad, ödem, ulcerationer
och blödning vid sondering. Vid mycket grav gingivit kan spontanblödning
förekomma.
Kliniskt ses ofta ett ökat fickdjup på grund av ödem i vävnaden, så kallade
pseudofickor.

UTREDNING

Vid plackinducerad gingivit tas vanligtvis inga prover.
Vid misstanke om systemisk sjukdom eller läkemedelspåverkan, remitteras
patienten till specialisttandläkare eller läkare för utredning. Vid misstanke om
hudsjukdom kan biopsi tas för histopatologisk analys.

DIFFERENTIALDIAGNOSER

Den vanligaste typen av gingivit är den plackinducerade.
Gingivit kan emellertid förvärras av predisponerande endokrina faktorer i
samband med exempelvis graviditet, i puberteten eller vid menstruation.

Nekrotiserande gingivit

Nekrotiserande gingivit, som ger en sårig och illaluktande gingival sjukdom är bakteriellt betingad och kan förekomma hos individer med dålig munhygien, rökning, stress, dålig nutrition och ett försvagat allmäntillstånd. Även akut streptokockinfektion, infektion med Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum och orofacial tuberkulos kan i sällsynta fall ge en bakteriell gingivit.

Övriga orsaker

Systemiska sjukdomar, som till exempel leukemi och virussjukdomar, expempelvis HIV, kan ge ett inflammationssvar i de orala vävnaderna i form av gingivit. Infektion med herpesvirus kan ge gingivostomatit med vesiklar och ulcerationer.

Tillstånd som kan orsaka gingivala manifestationer med viralt ursprung är:

 • Coxackievirus, kan ge herpangina och höstblåsor (vanligast hos barn).
 • Herpes simplexvirus, HSV-1 och HSV-2, herpetisk gingivostomatit är här primärinfektionen hos barn. Hos vuxna ger infektionen återkommande intraorala eller genitala lesioner.
 • Varicella zoster, primärinfektionen är här vattkoppor. I vuxen ålder kan virus reaktiveras i form av herpes zoster.
 • Molluscum contagiosum, smittsam sjukdom som kan ge orala manifestationer.
 • Humant papilomvirus (HPV), mer än 100 olika HPV har identifierats och ca 25 av dessa har kunnat isoleras från orala lesioner.

Fungalt ursprung:

 • Candidiasis, kan ge gingival inflammation och lesioner.

Inflammatoriska-, immunologiska sjukdomar och manifestationer. Det finns ett flertal tillstånd som kan ge gingivala- och orala manifestationer:

Överkänslighetsreaktioner:

 • Kontallergi
 • Plasmacellsgingivit
 • Erythema multiforme

Autoimmuna sjukdomar på hud och i slemhinna:

 • Pemfigus Vulgaris (PV)
 • Pemfigoid
 • Lichen Planus
 • Lupus Erytematosus
 • Orofacial granulomatos:
 • Förstoring av mjukvävnad i munhålan och ansiktsregionen. Kan förekomma vid tuberkulos, Mb Chrohn, Sarcoidos och Melkersson-Rosenthals syndrom.

Reaktiva processer:

 • Epulider, fibrösa epilider, kalcifierande fibroblastiskt granulom, pyogent granulom och perifert jättecellsgranulom.

Neoplasmer:

 • Leukoplaki
 • Erytroplaki

Maligna sjukdomar:

 • Skivepitalcarcinom
 • Leukemi
 • Lymfom

Endokrina- nutritionala och metabola tillstånd:

 • Vitamin C-brist, Skörbjugg.

Traumatiska lesioner:

 • Friktionskeratos
 • Tandborstinducerade gingivala ulcerationer
 • Självskadebeteende

Kemisktinducerade skador:

 • Etsskador

Värmeinducerade skador:

 • Från mat mat, kaffe etc.

Gingival pigmentation:

 • Melanoplaki, tungmetaller, genetiskt-, endokrint ursprung. Påverkan från vissa sjukdomar som, Addisons sjukdom, Albrights syndrom, Peutz-Jegher Syndrom.
 • Rökning
 • Dråginducerad pigmentation (DIP).
 • Amalgantatuering

Hudsjukdomar som lichen planus, pemfigoid och pemfigus kan uppträda som eller likna gingivit.
Gingivit kan även ses i samband med läkemedelsinducerad gingival hyperplasi,
exempelvis vid medicinering med antiepileptika innehållande fenytoin,
immunosuppressiva läkemedel som ciklosporin och takrolimus och vid
medicinering med kalciumflödeshämmare.

Fördjupad läsning: Parodontit och systemsjukdomar

BEHANDLING

Plackinducerad gingivit behandlas genom avlägsnande av tandsten och plack och
genom optimering av munhygienen.
Vid misstanke om underliggande systemisk sjukdom måste den diagnostiseras
och behandlas och sedan kombineras med en optimering av munhygienen.
Vid läkemedelsinducerad gingivit kan patientens ansvariga läkare försöka byta till
annat läkemedel, men även här är en optimering av munhygienen viktig.
Vid underliggande hudsjukdom är god munhygien av stor betydelse för att
förhindra att inflammationen förstärks och ger svårare symtom. Om behov finns,
och efter fastställd diagnos, kan lokal klobetasolbehandling (Dermovat®) ges i
kombination med optimerad munhygien; det kan ge goda resultat.
Fördjupad läsning: Munhygien och egenvård

UPPFÖLJNING

Patienterna bör följas upp regelbundet för kontroll av gingival blödning och
munhygien.
Uppföljningsfrekvensen bestäms individuellt beroende på gingivitens etiologi och
patientens kooperation.

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

Lindhe J, Karring T, Lang NP. Clinical Periodontology and Implant Dentistry, Fourth Edition, 2003.

Löe H, Theilade E, Jensen SB. Experimental gingivitis in man. J Periodontol 1965;36: 177-187.

Albandar JM. Epidemiology and Risk Factors of Periodontal Diseases. Dent Clin N Am 2005;49:517-532.

Igic M, Kesic L, Lekovic V, Apostolovic M, Mihailovic D, Kostadinovic L, Milasin J. Chronic gingivitis: the prevalence of periodontopathogens and therapy efficiency. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012:DOI 10.1007/s10096-011-1520-7.

Herrera D, Alonso B, De Arriba L, Santa Cruz I, Serrano C, Sanz M. Acute periodontal lesions. Periodontology 2000 2014;65:149-177.

Eberhard J, Grote K, Luchtefeld M, Heuer W, Schuett H, Dichev D, Scherer R et al. Experimental Gingivitis Induces Systemic Inflammatory Marker in Young Healthy Individuals:A single-Subject Interventional Study. PLoS One 2013;8(2):e55265.

Kaur A, Gupta N, Kaur Baweja D, Simratvir M. An epidemiological study to determine the prevalence and risk assessment of gingivitis in 5-, 12-, and 15-year-old children of rural and urban area of Panchkula (Hayana). Indian J of Dent Res 2014;25(3):294-299.

Tellepragada C, Kalwaje Eshwara V, Acharya S, Bhat P, Kamath A, Vishwanath S, Mukhopadhyay C. Prevalence of Clinical Periodontitis and Putative Periodontal Pathogens among South Indian Pregnant Women 2014;ID420149:1-5.

Seckin Ertugrul A, Arslan U, Dursun R, Sezgin Hakki S. Periodontopathogen profile of healthy and oral lichen planus patients with gingivitis or periodontitis. Int J of Oral Sci 2013;5:92-97.

Murakami S, Mealey BL, Mariotti A, Chapple ILC. Dental plaque-induced gingival conditions. J Clin Periodontol 2018;45(Suppl 20):S17-S27.

Holmstrup P, Plemons J, Meyle J. Non-plaque-induced gingival diseases. J Clin Periodontol 2018;45(Suppl 20):S28-S43.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons