A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 16 mar 2023

Publiceringsdatum 4 mar 2012

Partialprotes

BAKGRUND

En partiellt tandlös käke kan vara orsakad av en medfödd missbildning eller vara en följd av trauma eller sjukdom som karies eller parodontit.
Om tandlösheten ger upphov till en funktionsstörning kan den rehabiliteras med en avtagbar partialprotes.

BEHANDLINGSGÅNG

Förbehandling

Planering

Planering av ocklusala stöd och aktiva retentionselement (bland annat val av klammertyp) och val av förbindelsedel (i underkäken lingual bar eller dental skena, i överkäken partiell gomplatta). Vid behov utförs slipning av förningsplan och preprotetisk ocklusionsslipning. Studiemodeller underlättar planeringen. Planering av protesens utformning efter prominensanalys i surveyer.

Se även: Partialprotes – konstruktionsprinciper

Primäravtryck

Tas med alginat i standardsked för framställning av studiemodeller och en individuell sked.
Individuell sked är särskilt viktigt vid stora vertikala skillnader mellan restbett och crista eller vid mycket resorberad crista. Den individuella skeden ska trimmas på liknande sätt som den individuella skeden vid helprotes. Om det är stora approximalrum mellan tänderna i restebettet bör dessa blockeras med vax för att inte sönderriva delar av avtrycket.

Ett intraoralt digitalt avtryck kan ersätta det analoga primäravtrycket för framställning av en studiemodell och individuellt sked.

Preprotetisk slipning och definitivavtryck

Preparation av ocklusala stöd, förningsplan och eventuell bettslipning. Definitivavtryck (alginat eller A-silikon) av tänder och tandlösa delar.
Om det är stora approximalrum mellan tänderna i restbettet bör dessa blockeras med t ex vax för att inte riva sönder delar av avtrycket vid avlägsnande.

Vid mindre tandlösa områden kan ett intraroralt digitalt avtryck ersätta det analoga avtrycket.

Provning av skelett med bitschablon

Kontrollera att skelettet har rätt utsträckning, ligger stabilt, att de ocklusala stöden bottnar i preparationerna och att aktiva klamrar är korrekt utformade. Utformning av bitschablon för korrekt anpassning mot antagonerande käke och utfyllnad av mjukvävad. Skelettet görs vanligen i kobolt-krom. Vid allergier kan titan vara ett möjligt alternativ.

Tidigare framställdes skeletten huvudsakligen med gjutteknik, men de senaste åren har man i ökande grad gått över till att framställa metallskeletten med 3D printning, där designen har utförts i CAD/CAM. Det finns i dagsläget bristfälligt vetenskapligt underlag för hur dessa proteser fungerar kliniskt, och om det finns för-eller nackdelar jämfört med tidigare framställningsteknik.

Bettregistering

Sker med hjälp av bitschablonen. V-formade urtag görs ocklusalt på bitschablonerna för att tydligt klargöra indexets placering. Färgtagning.

Se även: Käkregistrering för proteser

Provning av tanduppsättning i vax

Tänderna ska vara placerade över cristan. Ocklusionen ska vara jämt fördelad och ha överensstämmelse mellan artikulatorn och patientens mun. Artikulationsrörelserna utvärderas i artikulatorn.

Utlämning

Utlämnande av färdig, pressad protes. Kontrollera att ocklusion och artikulation stämmer. Slipa in vid behov.

Kontroll

Efterkontroller görs tills symtomfrihet uppnås.

Behandling med skeletterad delprotes kräver ett kontinuerligt underhåll och rebasering. Tekniska komplikationer är vanligt.

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

Jepson NJ. Removable Partial Denture. 2003 Quintessence Publ. Co. London.

A textbook of removable prosthodontics-the Scandinavian approach. Eds Molin Thorén M, Gunne J, Derand T. Munksgaard, Denmark 1st edition 2011.

Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Total och partielltandlöshet. Socialstyrelsen 2011.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons