A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 27 feb 2023

Publiceringsdatum 21 feb 2023

Protetikremiss

BAKGRUND

En remiss är en skriftlig begäran om övertagande av vårdansvar för patienten (1). Det är viktigt att remissen innehåller väsentlig information baserad på patientens behov och remittentens frågeställning. Genom en välskriven remiss med tydlig frågeställning förenklas remissprioriteringen vilket ökar möjligheterna att fördela resurserna och ge patienterna en jämlik, tillgänglig och resurseffektiv vård vilket är målet för god vård enligt Socialstyrelsen (2). Tydliggör också om remissen enbart gäller konsultation.

Allmäna råd

För att en patient ska kunna få så gott omhändertagande som möjligt, så är remisstexten avgörande. Dels för att kunna bedöma prioritering, det vill säga hur fort patienten kan/ska kallas, och dels om det finns behandling som bör utföras innan en kallelse till en protetikklinik kan bli aktuell. Informationen i remissen styr hur akut behandlingsbehovet bedöms vara, och olika protetikkliniker kan ha olika prioriteringsordningar. Viss tandvård kan och skall vara utförd innan en protetisk planering kan bli aktuell. Patienten ska vara parodontalt och kariologiskt sanerade samt kända endodontiska spörsmål ska vara utredda och behandlade. I de fall remissen gäller en konsultation/pappersremiss bör informationen i remisstexten vara så omfångsrik att det går att få en övergripande bild av patienten. Därför bör även adekvata foton och röntgen av tillräckligt god kvalité finnas så att man kan bilda sig en uppfattning utan att träffa patienten. Det bör också tydligt framgå vilka frågor som önskas svar på. En välformulerad remiss ökar sannolikheten att remittenten får svar på de frågor som avsetts. Det är också bra att patenten blir tydligt informerad om varför remissen har skickats. God kommunikation och information mellan remittent och mottagande klink ökar sannolikheten till ett snabbt och adekvat omhändertagande av patienten.

BERÄTTIGANDE

Söktrycket på protetikklinker är ofta högt, vilket ger längre kötider än önskat.  Det kan därför finnas riktlinjer för vilken typ av vård som kan, eller bör skickas till en specialistklinik. En god riktlinje bör vara att konsultera med en kollega på samma eller närliggande klinik om det aktuella behandlingsbehovet kan avhjälpas innan remissen skrivs. På vissa klinker finns nisch- eller resurstandläkare som kan vara behjälpliga.  Ett första steg kan vara att skicka en konsultation eller pappersremiss för att få stöd i planeringen av patienten. Om bedömningen blir att aktuell vård trots allt inte kan utföras på hemmakliniken, så kan remiss för behandling skickas.

Att tänka på inför remissförfattande

För att undvika missförstånd eller felaktig bedömning av remissen är det bra att tänka på följande:

 • Tydlig information till patienten angående varför remissen har skickats och vilka undersökningskostnader som remissen medför. Priset är oftast högre hos en specialist jämfört med hos en allmäntandläkare.
 • Att aktuella röntgen finns med inom det aktuella området. För att kunna utföra en primär bedömning underlättar det om det finns aktuella röntgen på aktuellt område, samt i förekommande fall även kliniska foton. För att kunna hjälpa till vid en konsultation/pappersremiss är detta ett obligatorium.
 • Foton som bör finnas är:
  • Frontalt ihopbitet läge, ihopbitet läge både höger och vänster sida.
  • Ocklusal vy över och underkäken.
  • Det underlättar om det även finns porträttbild samt foto när patienten ler.
 • Otydlig frågeställning kan innebära att behandling planeras och utförs av den vård som var planerad att utföras på remittentens klinik. Det bör därför tydligt framgå vilken del som remissen avser. Det kan även påverka kostnaden för patienten då vård som inte inkluderas i remissen inte ger rätt till statligt tandvårdsstöd enligt Försäkringskassans ersättningsregler gällande specialistreferenspris.
 • När tidigare vård beskrivs, så är det bra att datera utförande så att det framgår hur länge sedan eventuellt behandling utfördes.
 • Använd så få förkortningar som möjligt för att undvika missförstånd.

Att tänka på innan remissen skickas

 • Är patienten kariologiskt och parodontalt infektionssanerad?
  Samtliga kariesangrepp bör vara excaverade och försedda med permanent eller temporär lagning ej behandlingsbara rotrester extraherade och behandling av marginal parodontit vara i alla fall påbörjad. I de fall patienten ej är infektionssanerad, så kan ingen protetisk behandling påbörjas och det kan resultera i avslutad remiss. Vid frågor eller råd om exempelvis preliminär planering är det bättre att ringa och fråga.
 • Finns det en kollega eller tandläkare på samma eller närliggande klinik som kan bistå med hjälp gällande den protetiska behandlingen/frågeställningen?
  Ta i första hand upp patienten på ett klinikmöte eller möte med en kollega om patienten skulle kunna få hjälp hos remitterande eller närliggande klinik.
 • Har patienten samtyckt till remissen
  Informera om varför remissen skickas till specialistklinik, samt kostnader generellt är högre hos specialisttandvården.
 • Språkligt
  Använd gärna rubriker (Se nedan) och styckesindelning för att inte viktiga delar ska gå förlorad i en brödtext. Försök att hålla texten kortfattad utan att utelämna relevanta uppgifter för frågeställningen. Använd endast vedertagna förkortningar för att undvika feltolkningar.
 • Ansvar under tiden i remisskön
  I väntan på att patenten kallas är du som remittent ansvarig för eventuellt akuta besvär och/eller uppföljning av profylax
  Det går alltid bra att kontakta remitterande klinik vid frågor eller osäkerhet.

FÖRSLAG PÅ RUBRIKER

Frågeställning/önskad åtgärd:
Är det en konsultationsremiss eller en remiss gällande protetisk rehabilitering.
En tydlig frågeställning samt eventuella önskemål gällande behandlingen bör framgå av remisstexten.
Är remissen akut?
Vid akuta remisser är det extra viktigt att det framgår att det är en akut remiss och varför det är akut. Det kan också vara bra att ta kontakt per telefon och informera att den akuta remissen är skickad.

Allmän anamnes:
Sjukdomar, allergier samt mediciner

Odontologisk anamnes:
Patientens upplevda besvär samt önskemål

Status:
Betandad: Befintliga tänder
Bettrelation: Käkrelation över- och underkäken
Parodontalt: (Bifoga gärna fickstatus som bilaga)
Kariologiskt: Tidigare aktivitet och eventuellt temporära lagningar
Endodontiskt: Färdig eller under behandling

Diagnos:
Exempelvis helt/partiell tandlöshet och graden av parodontal sjukdom.

Planerad behandling hos remittent:
Är remiss skickad till annan klinik/vårdgivare för behandling.
Är patienten remitterad till annan specialitet för behandling är det bra att veta inför den protetiska planeringen och/eller behandlingen.

Röntgen:
Finns adekvat underlag?
Aktuella röntgenbilder på de tänder område där planering och eller behandling önskas. Vid konsultation av större behandlingar behövs även helstatus/panorama och intraorala foton. Eventuellt även extraorala foton.

Exempel av standariserade intraorala foton

Betalningsmodell:
Eventuellt intygs eller frikortsnummer

Tolkbehov
Ange eventuella tolkbehov avseende patientens modersmålReferenser

 1. Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.; SOFS 2004:11
 2. Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Länk: 2022-11-03.
  Om kunskapsstyrning | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons