A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 5 dec 2022

Publiceringsdatum 5 dec 2022

Endodontiremiss

BAKGRUND

Enligt Socialstyrelsen föreskrifter (1) är remiss en handling som innefattar en beställning av
tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient. Detta innebär ofta att
behandlingen anses vara så komplex att den kräver specialistkompetens.

För att remissen ska kunna godkännas och patienten ska erbjudas tid för undersökning och
behandling inom rimlig tid behöver remissen bedömas och prioriteras av remissadministratör
på kliniken.

Prioriteringsordningen är beroende av status, diagnos, akuta tillstånd eller medicinska indikationer. Då bör remissen innehålla viktiga uppgifter som:

 • Datum för utfärdande av remiss
 • Patientens uppgifter
  • Personnummer, namn, adress, telefonnummer
  • (Även målsmans kontaktuppgifter för minderåriga)
  • Information om särskilda hjälpmedel: rullstol, lyft, osv
  • Språktolk: ange språk
  • Tolkservice: teckenspråk, dövblindtolk, vuxendövtolk
  • Övriga önskemål från patienten
 • Remitterande tandläkare eller hälsovårdspersonals uppgifter
  • Klinikens/enhetens namn, vårdgivarens namn
  • Adress, telefonnummer
 • Mottagande enhet
  • Namn, adress, telefonnummer

REMISSUTFORMNING

Beskriv kortfattat om fallet. Beskriv vad du önskar hjälp med eller om eventuella svårigheter
som har uppstått under påbörjat behandling.

Ange tandposition och relevant information om patientens kliniska status:

 • Kariesaktivitet och kariesrisk
 • Marginala förhållanden
 • Antagonister, osv.
 • Beskriv patientens subjektiva besvär

Anamnes och relevant medicinlista:

 • Tidigare och aktuella relevanta sjukdomar
 • Aktuella läkemedel
 • Tobaksbruk
 • Överkänslighet

Diagnoser eller tentativa diagnoser

Terapiplan

Ange gärna information om planerad terapiplan efter endodontisk behandling.

Röntgenunderlag

Bifogade röntgen bör innehålla information om exponeringsdatum.
Skicka gärna in befintliga röntgen, gärna i olika projektioner samt befintliga aktuella
bitewingsbilder.

Tidigare röntgenbilder kan vara bra att skicka med, speciellt vid fall av revisionsbehandling.
De kan vara av vikt för att till exempel särskilja mellan nytillkommen apikal parodontit eller
pågående läkningsprocess sedan tidigare behandling.

Digitala röntgenbilder fungerar optimalt som underlag för granskning. Röntgen i
pappersformat rekommenderas inte då är de svårtolkade.

Skicka gärna röntgenbilder med remissen på CD-skiva eller USB-minne.

Skulle det finnas CBCT-bilder inom det aktuella behandlingsområdet bör dessa också
skickas tillsammans med utlåtande från röntgenologen.

Information om tandvårdskostnader – ersättning

Tandvårdskostnader för behandling kan täckas av olika ersättningsmodeller (2) . De alla
flesta behandlingar ingår inom det vanliga Tandvårdsersättning genom högkostnadsskyddet.
Det kan dock finnas andra ersättningsmodeller som remissinstansen bör känna till inför
debiteringen.

 • Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift
  I denna kategori ingår patienter som har rätt till tandvård som ett led vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård), nödvändig tandvård (N-tandvård). Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling i samband med olika medicinska ingrepp/behandlingar (S-tandvård).

  Förhandsbedömning kan vara aktuellt och det kan göras i samråd med specialisttandvården innan remissen skickas i väg.

  Bifoga gärna befintliga remisser eller läkarintyg från hälsovården med remissen inför eventuell infektionssanering eller planerad insättning av mediciner.

  Asylsökande vuxna över 18 år samt utländska medborgare som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning (papperslösa flyktingar) ingår också under denna kategori.
 • Regionens taxa
  Regionen ersätter vårdgivaren för behandling för barn- och unga vuxna fram till året patienten fyller 23 eller 24 år beroende av regionen man tillhör.
 • Abonnemangstandvård
  Ifall patienten erhåller abonnemangstandvård är det bra att skriva datum för abonnemangsperioden samt information om faktureringsadress.
 • Patient 100%
  Under visa omständigheter ingår inte behandlingen under den statliga tandvårdsersättningen och patienten står för tandvårdskostnader till 100%. Detta kan gälla patienter som bor utomlands och söker vård i Sverige. Eller som vistas under bestämt tid i Sverige då deras privata försäkringar står för tandvårdskostnader.

Informera patienten

Innan remissen skickas i väg till specialistmottagningen är det bra informera patienten om andra behandlingsalternativ som kan bli aktuella för patienten. För att undvika missuppfattningar är det viktigt att informera patienten tydligt om varför behandlingen kräver specialisttandvård. Förklara för patienten om varför hen remitteras vidare till specialistkliniken och vad det kan innebära för hen både tidsmässigt och prismässigt. Det är viktigt att tänka på att beslut om remiss alltid tas i samråd med patienten. Det samma gäller om val till remissinstans (3) . Det kan också vara bra att informera patienten om att patienten bör vända sig till remitterande tandläkare vid eventuella akutiseringar eller besvär under väntetiden hos specialisttandvården.


Referenser

 1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvar för remisser för patienter inom
  hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (HSLS-FS 2017:25). [Online]
  Stockholm:Socialstyrelsen, 2017
  https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-
  allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/200411-om-ansvar-for-remisser-for-patienter-inom-
  halso–och-sjukvarden-tandvarden-m.m/
 2. Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. [Online] 2016
  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
  dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2016-4-42.pdf
 3. Tandvårdslag (1985:125). [Online] 1985-03-14.
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
  forfattningssamling/tandvardslag-1985125_sfs-1985-125
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons