A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 13 okt 2013

Publiceringsdatum 12 okt 2013

Antibiotikaprofylax inom tandvården

HUVUDBUDSKAP

 • Gott munhålestatus är den viktigaste faktorn för att minska risken för lokala och hematogent spridda infektioner hos riskpatienter.
 • Infektionsförebyggande tandvård ska utföras inför medicinska ingrepp och behandlingar som medför kraftigt ökad risk för infektioner.
 • Den sammanvägda bedömningen av patientens samtliga riskfaktorer är avgörande för om antibiotikaprofylax är nödvändig eller inte.
 • Antibiotikaprofylax inom tandvården bör inskränkas till ett fåtal definierade riskpatienter och vissa odontologiska ingrepp där vinsten förväntas överstiga risken (se nedan).

 

RISKPATIENTER

 • Patienter med gravt nedsatt immunförsvar
  • Neutrofila granulocyter < 1,0 x 10⁹/L
   • (Vid < 0,5 x 10⁹/L bör behandlas av specialisttandläkare)
  • Defekt granulocytfunktion
   • (T ex myelodysplastiskt syndrom och ärftlig kronisk granulomatös sjukdom)
  • Pågående tung immunosuppressiv behandling
   • (T ex de första månaderna efter organtransplantation eller benmärgs- /stamcellstransplantation eller i samband med avstötningsreaktion efter transplantation.
  • Till dessa patienter rekommenderas AB-profylax vid följande odontologiska ingrepp:
   • Tandextraktion
   • Subgingival depuration
   • Dentoalveolär kirurgi

 

 • Patienter med locus minoris resistentiae:
  • Högdosstrålbehandlat käkben
  • Cancerpatienter som behandlas med eller har behandlats med bisfosfonat intravenöst
   • På dessa patienter rekommenderas AB-profylax vid benskadande odontologiska ingrepp, det vill säga extraktion och dentoalveolär kirurgi.
  • Ledprotes
   • AB-profylax inför tandextraktion, subgingival depuration och/eller dentoalveolär kirurgi kan övervägas till patienter som nyligen erhållit ledprotes (inom 3 månader postoperativt) och samtidig har förekomst av ytterligare minst tre riskfaktorer och ingreppet inte kan skjutas upp.
  • Riskfaktorer att väga in:
   • Övervikt (BMI >35-40)
   • Rökning
   • Primär eller förvärvad immunbrist
   • Anemi
   • Hög ålder
   • Dålig munhälsa
   • Försämrat allmänhälsotillstånd (ASA ≥3)
   • Om ingreppet tar lång tid

 

 • Kontakt med behandlande läkare inför invasivt odontologiskt ingrepp rekommenderas för att i samråd besluta om AB-profylax är indicerat eller inte
  • Till multisjuka patienter med okontrollerad diabetes mellitus, svår autoimmun/inflammatorisk sjukdom eller med samtidig förekomst av flera riskfaktorer (ASA ≥4)
  • Då justering av pågående medicinering i samband med tandingrepp kan vara aktuell

 

 • Följande patientgrupper bör behandlas av (alternativt i samråd med) specialisttandläkare/sjukhustandläkare
  • Patienter som genomgått högdosstrålning mot käkbenet
  • Cancerpatienter som fått intravenös bisfosfonatbehandling
  • Gravt neutropena patienter samt patienter med defekt granulocytfunktion

 

RISKINGREPP

 • Antibiotikaprofylax rekommenderas vid följande odontologiska ingrepp även på i övrigt friska patienter:
  • Anomalikirurgi/Ortognatkirurgi
  • Frakturkirurgi
  • Bentransplantation

 

 • Antibiotikaprofylax kan övervägas vid följande ingrepp
  • Implantatkirurgi

 

PREPARAT OCH DOSER

Peroral administration, engångsdos 60 minuter före ingreppet.

Förstahandsval

 

Vid dokumenterad penicillinallergi

 

Parenteral administrering, ges under högst ett dygn

 

 

Referenser

Information från Läkemedelsverket 23(5):22-35, 2012.

Annons
Lediga jobb
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons