A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 24 jul 2023

Publiceringsdatum 11 maj 2011

Rotbehandling, revision

BAKGRUND

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Revisionsbehandling kan bli aktuell när den rotfyllda tanden visar kliniska och eller radiologiska tecken på kvarstående eller tillstötande apikal parodontit. En sådan behandling kan utföras med tillträde till roten genom ett kirurgiskt ingrepp (retrograd rotbehandling) eller som ortograd revisionsbehandling.
Se faktablad om Retrograd rotbehandling

En ofullständigt rotfylld tand har sannolikt en förhöjd risk att infekteras om rotkanalerna kommer i kontakt med munhålans bakterier. Revision av rotfyllningen på så kallad teknisk indikation (i avsaknad av apikal parodontit) kan således vara motiverad för att förbättra rotfyllningens kvalitet och förebygga apikal parodontit i samband med, till exempel, en stiftförankring av en tidigare rotfylld tand.

BEHANDLINGSGÅNG

Tillträde till rotkanalen och kavumpreparation

 • Det finns en lång rad specialdesignade instrument för att avlägsna broar, kronor och stift. Att använda dessa kräver ofta både vana och skicklighet. I de flesta fall kan gamla fyllningar eller kronor borras bort med high-speed.
 • Stift i rotkanalen kan ofta avlägsnas med hjälp av ultraljud och därtill särskilt avsedda spetsar.
 • Kavumpreparationen utformas så att tandens samtliga rotkanaler blir lätt åtkomliga. Karies och läckande fyllningar avlägsnas.
 • Dessa moment utförs lämpligen före kofferdamläggning. Det skapar bättre överblick och underlättar orienteringen.

Kofferdamläggning och desinfektion

 • Kofferdam appliceras.
 • Arbetsfältet desinfekteras med förslagsvis 30 % väteperoxid och 10 % jodsprit.

Avlägsnande av rotfyllningen och instrumentering av rotkanalen

 • Rotkanalspreparationen påbörjas genom att rotfyllningen i den koronala delen av kanalen avlägsnas med rundborr, Gates-glidden rotrymmare eller grova maskinella filar i nickel-titan.
 • För att nå tillträde till de apikala delarna av roten krävs ofta stor skicklighet då tidigare behandling kan ha orsakat hack i rotkanalsväggen eller andra hinder. Det är lämpligt att försöka med tunna filar i rostfritt stål (K-filar i storlek #10-#20). Genom att försiktigt böja filarna i spetsen med en pincett och rotera instrumentet omväxlande med- och moturs (ungefär som när man vrider upp ett gammaldags armbandsur) kan man ofta nå apikalområdet.
 • Lite lösningsmedel, förslagsvis eukalyptusolja, kan användas för att mjuka upp gammal guttaperka.

Instrumenteringsdjupet (rensdjupet) fastställs

 • Instrumenteringsdjupet bestäms med elektronisk foramenlokalisator och/eller med indikatorröntgen.
 • I fall med apikal parodontit är det av avgörande betydelse att man når optimalt rensdjup, 0,5-2 mm från röntgenapex.
 • När revisionsbehandling utförs på teknisk indikation kan man på goda grunder vara tillfreds med ett något kortare rensdjup.
 • Överinstrumentering ska alltid undvikas. Trots periapikalstatus utan anmärkning (vid teknisk indikation) kan det finnas mikroorganismer i rotkanalen. Överinstrumentering riskerar att öppna upp en tidigare stängd kommunikation mot den periapikala vävnaden och ge upphov till apikal parodontit som en följd av behandlingen.
 • Fortsatta instrumenteringen till instrumenteringsdjupet utförs med filar av nickel-titan.

Spolning

 • Spolning med förslagsvis 1 % natriumhypoklorit (NaOCl) utförs kontinuerligt och rikligt under instrumenteringen.
 • EDTA-spolning av rotkanalen bör inte överstiga en minut.

Inlägg

 • Kalciumhydroxid används rutinmässigt som inlägg mellan besöken när den endodontiska behandlingen inte kan avslutas i ett besök.

Extra åtgärder

 • I samband med revisionsbehandling kan man på goda grunder anta att mikrofloran i rotkanalen är mer resistent mot kalciumhydroxid än vid en primär rotbehandling.
 • Jodjodkalium (5 %- 10 %) och klorhexidin (0,2 %-2 %) har antimikrobiella egenskaper som kan utnyttjas mot sådana resistenta mikroorganismer. Att före och/ eller efter inlägget med kalciumhydroxid under en 5-10 minuters period låta kanalen vara indränkt i jodjodkalium eller klorhexidin kan således vara motiverat.
 • Övriga åtgärder som kan övervägas är korttids (30 sekunder- 1 minut) bearbetning av rotkanalen med passiva ultraljudsfilar.
 • Om dessa, eller andra, extra insatser för att effektivisera desinfektionen av rotkanalen medför bättre prognos är dock inte klarlagt.

Provisorisk fyllning

 • Som temporär fyllning används lämpligen zinkoxid-eugenol, IRM eller glasjonomer.

Fördjupad läsning:
Temporära förband

Rotfyllning och restauration

 • Rotfyllning utförs med guttaperka och sealer.

PROGNOS

Under förutsättning att man vid revisionsbehandlingen får tillträde till de delar av rotkanalen som huserar mikroorganismerna och samtidigt utför en rotfyllning av god teknisk kvalitet är möjligheterna till läkning av apikal parodontit goda (ungefär 75 %).

Revisionsbehandling på teknisk indikation har mycket god prognos (> 90 %).

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

Ng YL, Mann V, Gulabivala K. Outcome of secondary root canal treatment: a systematic review of the literature. Int Endod J 2008;41:1026-46.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons