A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 2 maj 2023

Publiceringsdatum 9 jul 2012

Icke invasiv radiofrekvensterapi (värmeterapi) – stimulering för smärtlindring

BAKGRUND

Människan har länge använt olika stimuleringsmetoder för att uppnå såväl välbehag som smärtlindring. En av de äldsta stimuleringsmetoderna, massage, finns beskriven redan i sumerriket i Mesopotamien, ca 4000 år f Kr.
Sedan dess har en mängd olika stimuleringsmetoder utvecklats. I modern tid har den tekniska utvecklingen möjliggjort framtagande av avancerad apparatur, avsedd att förstärka olika former av stimulering.

Detta är ett av 5 faktablad om stimuleringsmetoder som föreslagits vid behandling av smärtsam käkfunktionsstörning.

Se även:

ICKE INVASIV RADIOFREKVENSTERAPI (VÄRMETERAPI)

Radiofrekvensterapi kan delas upp i invasiv och icke invasiv behandling. I detta faktablad fokuserar vi framförallt på icke invasiv radiofrekvensterapi som föreslagits som behandling vid smärtsam käkfunktionsstörning.

Invasiv radiofrekvensterapi

Metoden har använts sedan 1950-talet för att behandla smärta. De senaste ca 30 åren har metoden fått större spridning tack vare att metoden utvecklats rent tekniskt.

Behandlingen bygger på att en perkutan nål förs in till en sensorisk nerv i det smärtande området. Nålens yttersta spets (2-10 mm) är oisolerad. Därefter för man in en tunn sond (som tillåter passage av högfrekvent ström) i nålen. Strömmen värmer upp nervvävnaden varvid en del nervfibrer degenererar.

I SBU-rapporten ”Metoder för behandling av långvarig smärta” 2006 konkluderar man att:
”Invasiv radiofrekvensbehandling har kortvarig smärtlindrande effekt (upp till ett år) vid nack- och ryggsmärta inklusive whiplash-relaterad smärta (Evidensstyrka 3) men det finns risk för allvarliga komplikationer”. I två systematiska reviews (2014 och 2015) sammanfattar man att invasiv radiofrekvensterapi verkar vara effektivare än placebo och kortisoninjektioner hos patienter med ländryggssmärta och att behandlingen har god klinisk effekt på axelsmärta under en uppföljningstid på 12 veckor. I en av review-artiklarna påpekar man att resultaten bör tolkas med viss försiktighet.

Icke invasiv radiofrekvensterapi

Metoden har föreslagits som behandling vid flera olika smärttillstånd, inklusive smärtsam käkfunktionsstörning.
Tekniken bygger på att radiofrekvent energi överförs från den terapeutiska apparatens handstycke till målvävnaden, utan direktkontakt, i form av en så kallad corona-urladdning.

Oftast används pulserande radiofrekvensterapi (eng. pulsed radio frequency energy therapy, PRFE) eftersom detta innebär att vävnaden inte värms upp lika mycket som vid kontinuerlig stimulering. Detta ska enligt förespråkarna öka terapins icke-termiska effekter.

Behandlingens eventuella biologiska effekter i vävnaden är inte klarlagda. Det har föreslagits att eventuell smärtlindrande effekt av behandlingen skulle kunna uppkomma genom stimulering av kroppens endogena svar vid vävnadsskada och av reducerade inflammatoriska cytokinnivåer.

Fallrapporter har visat att metoden kan ha effekt på smärta och huvudvärksfrekvens. I två randomiserade kontrollerade korttidsstudier har man visat att icke invasiv pulserande radiofrekvensterapi är bättre än placebo när det gäller att reducera knä- och axelsmärta. I en nyligen publicerad studie (2019) där pulserande radiofrekvensterapi jämfördes med transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) vid behandling av axelsmärta, konkluderade man att båda behandlingarna var effektiva. Det finns fortfarande relativt få randomiserade kontrollerade studier där icke invasiv pulserande radiofrekvensterapi jämförts med mer etablerade behandlingar.

INDIKATIONER

Icke invasiv radiofrekvensterapi har förslagits som behandling av:

 • Käkledssmärta (artralgi)

KONTRAINDIKATIONER

Kontraindikationer som omnämns är:

 • Graviditet
 • Metallimplantat i området som ska behandlas
 • Pacemaker
 • Barn och ungdomar (skelettalt ej färdigutvecklade)

BEHANDLING

 • Apparaturens (Energex) handstycke placeras 2 cm från käkledsområdet.
 • Patienten får gapa och käkledsområdet exponeras med radiofrekvent energi i 3×15 sekunder (separerade med 7 sekunders intervall).
 • Därefter får patienten bita ihop varpå behandlingen ovan upprepas.
 • Sammanlagt erhåller patienten 90 sekunders exponering vid en behandling.
 • Behandlingen upprepas varannan dag under två veckor.
 • Övergående hudirritation och rodnad i området som behandlats har rapporterats.

VETENSKAPLIG EVIDENS

I en dubbelblind randomiserad och kontrollerad studie utvärderades effekten av PRFE på patienter med käkledssmärta (artralgi). Under uppföljningsperioden (två veckor) visade man att behandlingen hade en måttlig effekt på smärtlindring och gapförmåga.
Behandlingseffekten var större i gruppen som fick aktiv behandling jämfört med kontrollgruppen som fick placebobehandling. I denna studie användes Energex apparatur (Energex, Inc. Emerson, New Jersey).

Det finns även senare kontrollerade och randomiserade studier (Pihut et al 2020 och Jo et al 2021) som pekar på att PRFE kan ha smärtlindrande effekt hos patienter med TMD-smärta. Det vetenskapliga underlaget för behandlingsmetoden bedöms fortfarande vara otillräckligt. Behandlingsmetoden är ovanlig i Sverige.

Nationella riktlinjer för tandvård 2022

Vid käkledssmärta (artralgi) ger de nationella riktlinjerna behandling med icke invasiv radiofrekvensterapi rekommendation 8.

SAMMANFATTNING

Det vetenskapliga underlaget för behandling med icke invasiv radiofrekvensterapi vid smärtsam käkfunktionsstörning är bristfälligt. Eftersom det finns bra behandlingsalternativ vid smärtsam käkfunktionsstörning kan denna behandlingsform inte rekommenderas i dagsläget.

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

Al-Badawi EA, Mehta N, Forgione AG, Lobo SL, Zawawi KH. Efficacy of pulsed radio frequency energy therapy in temporomandibular joint pain and dysfunction. Cranio 2004; 22: 10-20.

Cortes J, Kubat N, Japour C. Pulsed radio frequency energy therapy use for pain relief following surgery for tendinopathy-associated chronic pain: two case reports. Mil Med. 2013; 178: e125-9.

Guo L, Kubat NJ, Isenberg RA. Pulsed radio frequency energy (PRFE) use in human medical applications. Electromagn Biol Med. 2011; 30: 21-45.

Jo JH, Jang Y, Chung G, Chung JW, Park JW. Long-term efficacy and patient satisfaction of pulsed radiofrequency therapy in temporomandibular disorders: A randomized controlled trial. Medicine (Baltimore). 2021 Dec 30;100(52):e28441. 

Liu A, Zhang W, Sun M, et al. Evidence-based Status of Pulsed Radiofrequency Treatment for Patients with Shoulder Pain: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Pain Pract. 2016; 16: 518-25.

Lin ML, Chiu HW, Shih ZM, et al. Two Transcutaneous Stimulation Techniques in Shoulder Pain: Transcutaneous Pulsed Radiofrequency (TPRF) versus Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS): A Comparative Pilot Study. Pain Res Manag. 2019; 2823401.

Manolitsis N, Elahi F. Pulsed radiofrequency for occipital neuralgia. Pain Physician. 2014; 17: E709-17.

Metoder för behandling av långvarig smärta. SBU april 2006.

Michel R. Use of pulsed radio frequency energy in the effective treatment of recalcitrant plantar fasciitis: Six case histories. Foot (Edinb) 2012 ; 22: 48-52.

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2021 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2021.

Pihut M, Górnicki M, Orczykowska M, Zarzecka E, Ryniewicz W, Gala A. The Application of Radiofrequency Waves in Supportive Treatment of Temporomandibular Disorders. Pain Res Manag. 2020 May 6;2020:6195601.

Poetscher AW, Gentil AF, Lenza M, Ferretti M. Radiofrequency denervation for facet joint low back pain: a systematic review. Spine. 2014; 39: E842-9.

Snidvongs S, Mehta V. Pulsed radio frequency: a non-neurodestructive therapy in pain management. Curr Opin Support Palliat Care. 2010; 4: 107-10.

Stall RS. Noninvasive pulsed radio frequency energy in the treatment of occipital neuralgia with chronic, debilitating headache: a report of four cases. Pain Med. 2013; 14: 628-38.

Taverner MG, Ward TL, Loughnan TE. Transcutaneous pulsed radiofrequency treatment in patients with painful knee awaiting total knee joint replacement. Clin J Pain. 2010; 26: 429-32.

Taverner M, Loughnan  T. Transcutaneous pulsed radiofrequency treatment for patients with shoulder pain booked for surgery: a double-blind, randomized controlled trial. Pain Pract. 2014; 14: 101-8.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons