A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 2 maj 2023

Publiceringsdatum 9 jul 2012

Pulserande elektromagnetiska fält (PEMF) – stimulering för smärtlindring

BAKGRUND

Människan har länge använt olika stimuleringsmetoder för att uppnå såväl välbehag som smärtlindring. En av de äldsta stimuleringsmetoderna, massage, finns beskriven redan i sumerriket i Mesopotamien, ca 4000 år f Kr.
Sedan dess har en mängd olika stimuleringsmetoder utvecklats. I modern tid har den tekniska utvecklingen möjliggjort framtagande av avancerad apparatur, avsedd att förstärka olika former av stimulering.

Detta är ett av 5 faktablad om stimuleringsmetoder som föreslagits vid behandling av smärtsam käkfunktionsstörning.

Se även:

PULSERANDE ELEKTROMAGNETISKA FÄLT (PEMF)

Fenomenet magnetism upptäcktes redan under antiken. Enligt legenden ska en grekisk fåraherde vid namn Magnés upptäckt att spikarna i hans skor drogs till berget han stod på när han var ute och vallade sina får. Berget var rikt på magnetit (Fe3O4) vilket är ett naturligt magnetiskt mineral.
Sedan dess upptäckt har den mystiska magnetismen använts inom läkekonsten, ofta som ett komplement till konventionell behandling. Behandling med magnetism har ofta betraktats med skepsis.

I modern tid har pulserande elektromagnetiska fält (PEMF) föreslagits som behandlingsmetod vid flera olika tillstånd och besvär. Styrkan hos magneter mäts i Gauss eller Tesla (1 Gauss = 100 mikroTs). Ju starkare magneten är desto djupare kan magnetfältet penetrera vävnaden. Vid denna typ av behandling ställer man även in frekvensen (Hz) av de pulserande elektromagnetiska fälten.
En möjlig positiv effekt av PEMF har visats vid svårläkta frakturer, venösa bensår och vid försämrad arteriell genomblödning.
De biologiska mekanismerna bakom en eventuell behandlingseffekt är okända. PEMF har även föreslagits vid behandling av smärta.

Behandlingsmetoden är sällsynt i Sverige. I detta faktablad fokuserar vi på PEMF som behandling vid smärtsam käkfunktionsstörning.

INDIKATIONER

PEMF har föreslagits som en behandling av:

 • Käkledssmärta (artralgi)
 • Myofasciell smärta

KONTRAINDIKATIONER

Kontraindikationer som brukar nämnas är:

 • Pacemaker och andra elektroniska implantat (kan påverkas negativt av PEMF stimulering)
 • Graviditet
 • Dialyspatienter
 • Patienter som de senaste sex månaderna haft slaganfall (stroke), hjärtinfarkt eller genomgått hjärtoperation ska inte behandlas.

Någon egentlig konsensus på området finns inte.

BEHANDLING

Behandlingen som ges utarbetas individuellt utifrån patientens besvär. Det finns därför inga tydliga generella behandlingsrekommendationer. En mängd olika typer av PEMF-apparatur finns på marknaden. PEMF ges exempelvis via specialdesignade mattor, kuddar, slangar, plattor och handstycken som appliceras över/runt det område som ska behandlas.

 • Behandling ges under ca 30-60 min beroende på tillstånd.
 • Intensiv behandling rekommenderas. Det är därför inte ovanligt att behandlingen sker varje dag under en period. Vid vissa besvär rekommenderas även två behandlingar per dag. Efter att en tydlig effekt uppnåtts brukar man rekommendera glesare behandlingsbesök.
 • Pirrningar och värmekänsla sägs kunna uppstå i området som behandlas.
 • Efter behandling har dåsighet och spändhet i muskulaturen rapporterats.

VETENSKAPLIG EVIDENS

Vid större systematiska genomgångar av studier har man konkluderat att resultaten är motsägelsefulla gällande en eventuell smärtreducerande effekt. I en systematisk review och meta-analys från 2020 konkluderar man att PEMF verkar vara effektivare än placebo vid behandling av smärta hos patienter med osteoartrit. Även om det finns studier som visar att metoden kan ha smärtlindrande effekt, exempelvis postoperativt och vid knäartrit, är det vetenskapliga underlaget fortfarande alltför begränsat för att PEMF skall kunna rekommenderas som behandling av smärta.

Nationella riktlinjer för tandvård 2022

 • Vid käkledssmärta (artralgi) ger de nationella riktlinjerna behandling med PEMF rekommendation 10.
 • Effekten av PEMF har bedömts av socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget bedömts vara bristfälligt.
 • Enligt de nationella riktlinjerna bör tandvården undvika att erbjuda behandling med PEMF till patienter med käkledssmärta (artralgi).

SAMMANFATTNING

 • I en studie från 2004 utvärderades PEMF vid smärtsam käkfunktionsstörning (TMD). I denna kontrollerade studie kunde man inte påvisa någon positiv behandlingseffekt med PEMF jämfört med placebo.
 • 2021 publicerades en randomiserad kontrollerad studie som pekar på att PEMF kan ha en smärtlindrande effekt och förbättra käkfunktion hos patienter med TMD. Det är dock svårt att dra några generella slutsatser utifrån denna studie.
 • PEMF kan inte rekommenderas som behandling vid smärtsam käkfunktionsstörning (TMD)

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

Ay S, Evcik D. The effects of pulsed electromagnetic fields in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized, placebo-controlled trial. Rheumatol Int. 2009; 29: 663-6.

Bagnato GL, Miceli G, Marino N, et al. Pulsed electromagnetic fields in knee osteoarthritis: a double blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Rheumatology. 2016; 55: 755-62.

Beaulieu K, Beland P, Pinard M, Handfield G, Handfield N, Goffaux P, Corriveau H, Léonard G. Effect of pulsed electromagnetic field therapy on experimental pain: A double-blind, randomized study in healthy young adults. Electromagn Biol Med. 2016; 35: 237-44.

Elerian AE, Abdelftah E, Elmakaky AM, Ewidea MMA. Effect of dextrose phonophoresis versus pulsed electromagnetic field on temporomandibular dysfunction: A randomized, controlled study.J Bodyw Mov Ther. 2021 Apr;26:347-352.

Hagen KB, Grotle M. Pulsed electromagnetic fields can reduce pain in the short term in patients with knee osteoarthritis. J Physiother. 2016; 62:168.

Li S, Yu B, Zhou D, He C, Zhuo Q, Hulme JM. Electromagnetic fields for treating osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec 14;12:CD003523.

Khooshideh M, Latifi Rostami SS, Sheikh M, et al. Pulsed Electromagnetic Fields for Postsurgical Pain Management in Women Undergoing Cesarean Section: A Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Trial. Clin J Pain. 2017; 33: 142-147.

Kroeling P, Gross A, Graham N, Burnie SJ, Szeto G, Goldsmith CH, Haines T, Forget M. Electrotherapy for neck pain. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Aug 26;(8):CD004251.

Laskin DM, Greene CS.. Hylander WL. TMDs – An Evidence-based approach to diagnosis and treatment. Quintessence Publishing Co, Inc 2006.

Metoder för behandling av långvarig smärta. SBU april 2006.

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2021 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2021.

Nilsson S. Elektromagnetisk terapi vid restless legs och nattliga vadmuskelkramper- Pulserandeelektromagnetiska fält och placebo gav samma effekt. Läkartidningen 2008; 105: 2167-70.

Peroz I, Young-Hee C, Karageorgi G, Schwerin C, Bernhardt O, Roulet J-F, Freesmeyer WB, Meyer G,

Lange K-P. A multicenter clinical trial on the use of pulsed electromagnetic fields in the treatment of temporomandibular disorders. J Prosthet Dent. 2004; 91: 180-7.

Ryang We S, Koog YH, Jeong KI, Wi H. Effects of pulsed electromagnetic field on knee osteoarthritis: a systematic review. Rheumatology (Oxford). 2013; 52: 815-24.

Smania N, Corato E, Fiaschi A, Pietropoli P, Aglioti SM, Tinazzi Ml Therapeutic effects of peripheral repetitive magnetic stimulation on myofascial pain syndrome. Clinical Neurophysiology 2003; 114: 350–8.

Stocchero M, Gobbato L, De Biagi M, et al. Pulsed electromagnetic fields for postoperative pain: a randomized controlled clinical trial in patients undergoing mandibular third molar extraction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2015; 119: 293-300.

Sutbeyaz ST, Sezer N, Koseoglu, Kibar S. Low-frequency pulsed electromagnetic field therapy in fibromyalgia: a randomized, double blind, sham-controlled clinical study. Clin J Pain. 2009; 25: 722-8.

Teasell RW, McClure JA, Walton D, Pretty J, Salter K, Meyer M, Sequeira K, Death B. A research synthesis of therapeutic interventions for whiplash-associated disorder (WAD): part 2 – interventions for acute WAD. Pain Res Manag. 2010; 15: 295-304.

Vavken P, Arrich F, Schuhfried O, Dorotka R. Effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in the management of osteoarthritis of the knee: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Rehabil Med. 2009; 41: 406-11.

Vincent W, Andrasik F, Sherman R. Headache Treatment with Pulsing Electromagnetic Fields: A Literature Review. Appl Psychophysiol Biofeedback 2007; 32: 191-207.

Yang X, He H, Ye W, Perry TA, He C. Effects of Pulsed Electromagnetic Field Therapy on Pain, Stiffness, Physical Function, and Quality of Life in Patients With Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials. Phys Ther. 2020 Jul 19;100(7):1118-1131. 

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons